มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค (Best Practice Award 2020)

255

จากที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินงานในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 และได้จัดกิจกรรม ประกวดหาโครงการต้นแบบของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 (Best Practice Award) ประจำแต่ละภาค ทั้ง 4 ภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัติแก่นิสิตผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบอีกด้วย