มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Accommodation Certificate for Visa

620

 

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Application for Accommodation Certificate Process

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างนี้ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย Download an application form below and fill in your information (01 – Application Form)
ขั้นตอนที่ 2 สแกน QR-Code ลำดับที่ 1 เพื่อส่งคำร้อง Scan QR-Code No.1 for submit the form

ขั้นตอนที่ 3 สแกน QR-Code ลำดับที่ 2 เพื่อติดตามสถานะเอกสาร Scan QR-Code No.2 for update your document status

 

1. QR-Code ยื่นคำร้อง (Submit Form Here)
2. QR-Code ติดตามเอกสาร

 

วิธีการติดตามสถานะเอกสาร How to check your document status

ดาวน์โหลดเอกสาร

File File size Downloads
pdf 01 - Application Form 217 KB 125