มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563

145