มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 7, 2018

รองอธิการ มจร ชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ (ภาคเหนือ) เป็นพระรุ่นใหม่มีความเป็นนวลักษณ์ ๙ ประการ

“รองอธิการ มจร ชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ (ภาคเหนือ) เป็นพระรุ่นใหม่มีความเป็นนวลักษณ์ ๙ ประการ ตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง เชื่อจะเป็นกำลังสำคัญของคณะสงฆ์ และช่วยพัฒนาสังคม”” เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตพะเยา…