มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Yearly Archives

2018

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับแต่งตั้งเป็น "รองศาสตราจารย์" ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร และศิษยานุศิษย์ ขอกราบมุทิตายินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9)…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี 2561

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี 2561 ชื่นชมอนุโมทนา ย้ำโอกาสดีในการพัฒนาตน" วันนี้ (28ธ.ค.2561) เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธญา พระราชวรมุนี…

ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ ย้ำปฏิบัติธรรมนิสิตคฤหัสถ์เป็นโอกาสดีเพื่อเรียนรู้…

“ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ ย้ำปฏิบัติธรรมนิสิตคฤหัสถ์เป็นโอกาสดีเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สู่ชาวพุทธที่เป็นอุดมคติที่แท้จริง” วันนี้(21 ธ.ค.2561) เวลา 13.00 น. ที่อาคารหอฉันชั้น 4 พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.…

รองอธิการบดี มจร ชื่นชมอนุโมทนานิสิตปฏิบัติธรรม ย้ำเป็นโอกาสดีเพื่อพัฒนาตนและสร้างสุขในชีวิต

“รองอธิการบดี มจร ชื่นชมอนุโมทนานิสิตปฏิบัติธรรม ย้ำเป็นโอกาสดีเพื่อพัฒนาตนและสร้างสุขในชีวิต” วันนี้(20ธ.ค.2561) เวลา 18.00 น. ที่อาคารปฏิบัติธรรมสถาบันโพธิญาณมหาวิชชาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9)…

รองอธิการบดี มจร เยี่ยมให้กำลังใจนิสิตสาขาการจัดการเชิงพุทธปฏิบัติธรรม…

“รองอธิการบดี มจร เยี่ยมให้กำลังใจนิสิตสาขาการจัดการเชิงพุทธปฏิบัติธรรม แนะเป็นโอกาสพัฒนาตนเพื่อสงฆ์และสังคม” วันนี้(19 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9)…

อธิการบดี มจร เยี่ยมให้กำลังใจนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน…

“อธิการบดี มจร เยี่ยมให้กำลังใจนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน แนะสามไตรเพื่อเสริมวิชาชีวิต” วันนี้(18 ธ.ค.61) เวลา 17.00 น. ที่สถาบันโพธิญาณมหาวิชชาลัย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร…

มจร จัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ป.ตรี ทั่วประเทศ ถวายพระราชกุศล หวังเสริมวิชายอด…

“มจร จัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ป.ตรี ทั่วประเทศ ถวายพระราชกุศล หวังเสริมวิชายอด จรณะเยี่ยมตามนวลักษณ์ 9 ประการ” วันนี้(17 ธ.ค.2561)เวลา 17.00 น.ที่อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี…

ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี” วันนี้ (8 ธ.ค.2561)เวลา 09.00-11.00 น. ที่อาคารหอฉัน ชั้น 4 มจร วังน้อย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการการกองกิจการนิสิต มจร…