มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Yearly Archives

2022

“ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมนิสิตนานาชาติ”

วันนี้ (22ก.ย.2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา ร่วมประชุมนิสิตนานาชาติ โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน การนี้ มีผู้แทนนิสิตนานาชาติ…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565”

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565” —————————– วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย…

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ร่วมงานและรับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม…

“หอพักนิสิตนานาชาติจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและหอพัก”

ช่วงบ่าย วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดยมีพระมหาราชัน…

“อธิการบดีฯตรวจเยี่ยม และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี…

“องค์กร/สภานิสิต รับโอวาทจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต”

วานนี้ ๘ กันยายน ๒๖๕๖ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดย พระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่6/2565”

----------------------------- วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ----------------------------- เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร.…

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘

เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ 68 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย…

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานเข้าพรรษา ประจำปี 2565”

วันที่ 14 ก.ค.2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม      ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย เมียนมาร์ ลาว ศรีลังกา และกัมพูชา จำนวน 351 รูป ที่ลงทะเบียนอธิษฐานจำพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2565”

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2565” -------------------------------------------------------- 8 ต.ค.65 เวลา 14.30 น. --------------------------------------------------------- ณ…