มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”

112
“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”
วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระพระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต การนี้มีคณะกรรมการหอพักนิสิต ผู้แทน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยมีวาระพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาห้องพักในหอพักนานาชาติ C สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ขอความอนุเคราะห์มา แต่ด้วยว่ายังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย จึงให้นำเรื่องดังกล่าวนี้ไปพิจารณาในการประชุมถัดไปหลังจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในเรื่องนี่้ก่อนนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายปกครองเพื่อช่วยดูแลงานส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิตหอพัก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้แทนคณาจารย์ทุกคณะโดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาและให้มีผู้แทนจากส่วนงานสนับสนุนตที่พักอาศัยในหอพักด้วยเพื่อร่วมกันช่วยดูแลความเรียบร้อยดีงามต่างๆในหอพัก
ในส่วนของวาระพิจารณาเรื่องการซ่อมแซมลิฟท์หอพักนิสิตนานาชาติ A และและการซ่อมเครื่องบั่นกากและบำบัดน้ำเสีย อาคารหอพักนิสิต B ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญจึงมีมติให้กองแผนงาน ได้ใช้งบกลางของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการร่วมกันกับกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และกองกิจการนิสิต
#กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาคณะกรรมการหอพักนิสิต และผู้แทน ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้