มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

227
“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”
วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ
โดยมีวาระการเตรียมงานและติดตามภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเช่น การจัดรถรางวิ่งภายในมหาวิทยาลัย การจัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ การจัดที่พักสำหรับบัณฑิตทุกระดับ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ และการถวายการต้อนรับปฏิสันถารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อสังเกตที่ที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานได้ไปเตรียมการเพิ่มเติม เช่น จำนวนรถราง การประสานงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ
#กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมภายในประเทศทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้