มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม”

160
“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม”
15พ.ย.65)เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมA300 กองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมพิจารณากรอบงบประมาณในการดำเนินการโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน การนี้มีผู้แทนคณะ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ข่าว : Prayoon Chotivaro