มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุม คกก.ปฏิบัติธรรมของนิสิต ป.ตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

1,026

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) สำนักทะเบียนและวัดผล และผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นประธานประชุมพิจารณาโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การนี้มีคณะกรรมการ อาทิ พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์, พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ,พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตและผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร. ผู้อำนวยการกองแผนงาน, พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที,ดร. ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

การประชุมมีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวการบริหารและประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน การวัดผลและติดตามผลลัทธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน และการกำหนด วัน เวลาและสถานที่ของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ โดยกำหนดให้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดให้ปฏิบัติ On-site ดังนี้
(๑) คณะพุทธศาสตร์ ที่อุโบสถวัดมหาจุฬาฯ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
(๒) คณะครุศาสตร์ ที่พุทธมณฑล จนครปฐม
(๓) คณะมนุษยศาสตร์ ที่มหาจุฬาอาศรม ปากช่อง นครราชสีมา
(๔) คณะสังคมศาสตร์ ที่ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
(5) วิทยาเขต,วิทยาลัย,โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ปฏิบัติตามวันเวลาและสถานที่ที่ส่วนงานกำหนดโดยอนุโลมตามประกาศการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕