มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

623

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

วันนี้(6 มิ.ย.2562) เวลา10.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต มจร ตรวจเยี่ยมติดตามงานที่มอบหมาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หอพัก และนิสิตที่พักอาศัยอยู่ประจำหอพักนิสิต ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา มีนิสิตใหม่ที่มาสมัครสอบและผ่านการสัมภาษณ์รอรายงานตัว และมหาวิทยาลัยโดยประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีได้อำนวยความสะดวกที่พัก(ช่วงคราว) สำหรับนิสิตในช่วงนี้

เป็นปกติของทุกๆวัน ซึ่งอาจเป็นช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น ที่พระเดชพระคุณว่างเว้นจากงานสอน งานบริหารและการประชุม จะเมตตาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานที่มอบหมาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และนิสิตหอพักอยู่เป็นประจำ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจนิสิต นอกเหนือจากที่ติดตามและสั่งการโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่19-20 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ท่านได้เยี่ยมชมหอพักนิสิตหลังใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางในการบริหารจัดการหอพักนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิตในวันที่13มิ.ย.2562 เวลา 14.00 น. นี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับหอพักนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องที่พักสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ต่อไป