มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต หารือการติดตามและรายงานผลนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงกับผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ”

873

“ผอ.กองกิจการนิสิต กับ ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีหารือการติดตามและรายงานผลนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง”

วันนี้ (31 พ.ค.2562) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับปฏิสันถาร นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อม นายประกอบ เยาว์ดำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและคณะเพื่อหารือแนวทางในการติดตาม การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับนิสิตโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกัน