มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ติดตามงานและให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

810

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

วันนี้(15 มิ.ย.2562) เวลา08.30 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต มจร ตรวจเยี่ยมติดตามงานที่มอบหมาย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หอพัก และนิสิตที่พักอยู่ในหอพักนิสิต ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิตเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอาคารหอพักนิสิตมีจำนวน 4 อาคารหอพัก ได้แก่ อาคารหอพักนิสิต A (คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบัณฑิตศึกษา), อาคารหอพักนิสิต B (นิสิตคฤหัสถ์หญิง), อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 1 (นิสิตระดับปริญญาตรี) และอาคารหอพักนิสิตนานาชาติ 2(อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบห้องพัก) การดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมาพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อร่วมวางแผนและดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการหอพักนิสิต โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องที่พักให้นิสิต ทั้งนี้เพราะในปีการศึกษา 2562 นี้ พบว่า มีจำนวนนิสิตแจ้งความประสงค์เข้าพักเป็นจำนวนมาก 

การพักอาศัยอยู่ในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการหอพักนิสิต มีพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งการพักอาศัยอยู่ในหอพักของนิสิตนอกเหนือจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิตที่มีความจำเป็นในเรื่องที่พักส่วนใหญ่เป็นนิสิตชาวต่างประเทศและนิสิตที่อยู่ต่างจังหวัด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “...การพักอาศัยอยู่ในหอพักนิสิต คงไม่ใช่เพียงแค่การพักอาศัยอยู่ร่วมกันในหอพักเพื่อศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการจําลองแบบของการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของนิสิตที่จะปกครองตนเอง ดูแลตนเอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน   ดังนั้น หอพักนิสิต จึงเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของกระบวนการเรียนรู้สําหรับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคมแก่นิสิตและเสริมสร้างให้นิสิต  มจร ของเรามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ 9 ประการ คือ (1) ปฏิปทาน่าเลือมใส่ (วางตัวน่าเข้าใกล้) (2) ใฝ่รู้ใฝ่คิด (3) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา (4) มีทักษะด้านภาษา (5) มีศรัทธาอุทิศตน (6) รู้จักเสียสละ (7) รู้เท่าทันสังคม (8) สั่งสมโลกทัศน์ (9)พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ…”

อย่างไรก็ตาม พันธกิจสำคัญของการบริหารจัดการหอพักนิสิต ภายใต้คณะกรรมการหอพักนิสิตในปัจจุบัน คือ การจัดที่พักอาศัยให้มีความสะอาด สวยงาม และมีมาตรฐาน ่การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมและเสริมสร้างให้นิสิต  มจร มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ 9 ประการ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอพักนิสิตที่เอื้อต่อการเป็นสถานศึกษาอาศัยและเอื้ออาทรต่อกันตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย