มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ฝ่ายเลขารัฐสภา เข้าพบรองอธิการบดีฯ มจร หารืองาน พรบ.การศึกษาสงฆ์”

734

วันนี้ (14 มิ.ย.2562) ที่กุฎิแสนสุข วัดสังเวชซิศยาราม ฝ่ายเลขานุการรัฐสภา เข้าพบพระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค 6 เพื่อถวายสักการะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคืบหน้าพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว (เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก. ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษายน 2562) ซึ่งเป็น พรบ.ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เกี่ยวกับนักธรรม บาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ การสำคัญนี้  ฝ่ายเลขานุการรัฐสภาได้หารือถึงแนวทางการออกอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก) ต่าง ๆ ของพรบ.ด้วย