มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาวิชาการนานาชาติ งานเจริญพระพุทธมนต์สันติภาพ”

496

“รองอธิการบดี มจร เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาวิชาการนานาชาติ งานเจริญพระพุทธมนต์สันติภาพ”

 วันนี้ (16มิ.ย.2562) ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A)  ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การนี้มีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระโรจน์พจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่าย มีพระสงฆ์จากหลายประเทศ ร่วมจำนวน 2,600 รูป ร่วมพิธี

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวว่า“ทางสมาคมฯได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 15 ประเทศ มาเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติจาก 3 นิกายที่มีในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา ได้แก่ นิกายมหายาน นิกายวัชรยาน และนิกายเถรวาทของประเทศไทย ศรีลังกา และเมียนมา เป็นต้น จำนวน 2,600 รูป เท่ากับปีพุทธชยันตี พร้อมกันนี้ยังได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ด้วย โดยปรารภกันที่จำนวน 6,900 รูป/คน ประกอบกับ มจร ได้มีกิจกรรมนานาชาติอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และโดยมี มจร มีนิสิตนานาชาติจำนวนมาก จาก 19 ประเทศ ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัย”

ทางด้านนางสาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก (WPA) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลกมา ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานไปในหลายๆ ประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก อย่างไรก็ตามในช่วงบ่าย เป็นการสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “ศาสนากับสันติภาพ ” โดยมีพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่าง ๆ ร่วมเสวนาทางวิชาการ การนี้ มีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตากล่าวเปิดการสัมมนาและร่วมฟังการสัมมนา