มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตหอพักรวมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

763

วันนี้(24ส.ค.62) เวลา 14.30 น. ที่หอพักนิสิต A พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9)  รก.เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตหอพัก อาทิ พระมหาราชัน จิตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยกองกิจการิสิต นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตหอพัก A และหอพักนานาชาติ 1 ได้รวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบริเวรณหอพักนิสิตเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของนิสิต โดยการปลูกต้นไม้อโศก และต้นรวงผึ้ง กิจกรรมวันนี้ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการหอพักนิสิต A และเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ขออนุโมทนาชื่นชมในกุศลและเจตนาของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้