มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผช.อธิการบดี ประชุมร่วมองค์กรนิสิตเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”

1,044

 

วันนี้( 22 ส.ค. 2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เรื่อง กิจกรรมมหาวิทยาลัย และกิจกรรมด้านสวัสดิการ

         พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้นำองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง) ได้แก่ ประธานสภานิสิต นายกบริหารองค์กรนิสิต และคณะโดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น

  1. กิจกรรม”มหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 (4th MCU Contest)” ระหว่าง 25-31 สิงหาคม 2562,
  2. งานครบรอบวันสถาปนา 132 ปีมหาจุฬาฯ” 12-13 กันยายน 2562
  3. งานด้านการจัดสวัสดิการและอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นฉัน การขึ้นรถเมล์ การเข้าอยู่ในหอพัก
  4. กิจกรรมต่าง ๆ ของกองกิจการนิสิตที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

      นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงเรื่องการที่องค์กรนิสิตจะขอร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการเจ้าคณะภาค 6 ในวันที่1 กันยายน 2562 นี้ ร่วมถึงอายุวัฒนมงคลสมัยของผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ด้วย การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน