มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มจร ส่งผู้บริหารเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอุปสมบทหมู่ที่วัดไทยนอร์เวย์ หวังร่วมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดน”

1,629

วันที่13-17 สิงหาคม2562 ที่วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระมงคลธีรคุณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เดินทางมาเป็นวิทยากรโครงการอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน การสำคัญนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เปิดเผยว่า…”การเดินทางมาประเทศนอร์เวย์ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ มจร โดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมงคลธีรคุณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่มอบหมายและอนุมัติให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรตามคำอาราธนานิมนต์จากวัดไทยนอร์เวย์ การนี้ต้องกราบขอบพระคุณในครั้งนี้..”

การอบรมพระนวกะภายใต้โครงการอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดนของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มี จำนวน 6 รูป คือ (1)พระหาญ ธมฺมหาโส (พงษ์ผล)(2)พระพรรษพล โสตฺถิผโล (แสงประเสริฐ)(3)พระทิวัตถ์ ทินฺนวฑฺฒโน(อินมา) (4)พระธัชพงศ์ สุชาโต(อิ่มดี) (5)พระเชษฐา โสภณธมฺโม (โสมแสน) และ(6)พระอรรถพจน์ อตฺถธมฺโม (ขวัญธรรมชาติ) การอบรมภาควิชาการครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมผ่านการบูรณาการกิจกรรมบทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง และกิจกรรมภาคปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพระนวกะในโครงการโดยมีโจทย์สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายและนำมาบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้กับรายวิชาพุทธประวัติ และธรรมประยุกต์

จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ได้เชิญชวนให้พระนวกะได้เตรียมความพร้อมของการเป็นผู้เข้ารับการอบรมโดยการทำตัวทำตนให้เป็นบุคคลที่มีน้ำไม่เต็มแก้ว วางกิจกรรมให้พระนวกะได้ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของการบวชและจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยมีประเด็นสำคัญให้ 3 ข้อ คือ (1) ความสุข (2) ความสำเร็จ และ (3)ความพ้นทุกข์ และร่วมค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงการบวชของแต่ละท่าน และแนวทางในการดำรงชีวิตของความเป็นนักบวชให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการกำหนด นอกจากการศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดในชั้นเรียนได้มีการออกแบบให้ศึกษานอกสถานที่ เช่น การจาริกธรรมศึกษาชุมชน โดยได้พาพระนวกะเดินธรรมยาตราสำรวจชุมชนโดยมีเป้าหมายที่โบสถ์ฟรองน๊ะ(โบถส์คริสต์ระดับตำบลในชุมชน) เพื่อจาริกบุญ เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไป และสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยให้พระนวกะได้ศึกษาและร่วมถอดบทเรียนเป็นกลุ่มหลังจากที่มีการออกไปศึกษาชุมชนและศาสนสถานในชุมชนโดยมี 4 ประเด็นสำคัญ คือ(1)พิธีศพของศาสนาพุทธ และคริสต์ (2)การบริหารจัดการพิธีศพของศาสนสถาน (3) ความเหมือนและความแตกต่าง (4)บทเรียนที่ได้จากการจาริกบุญ อนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อำนวยพรให้ท่านทูตประจำกรุงออสโล ซึ่งทางวัดได้จัดพิธีให้ และเจริญศรัทธาสาธุชนคนไทยในนอร์เวย์ในโอกาสต่าง ๆ ด้วย

การร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นองค์กรร่วมจัดโครงการอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างสิงหาคม-ตุลาคม 2562 รวม 3 เดือนจึงได้ร่วมมาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ และนอกจากนี้ได้ร่วมสังเกตุการณ์และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ซึ่งวัดไทยนอร์เวย์ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวกับวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ในปลายเดือนกันยายนนี้

พระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) กล่าวว่า… รู้สึกดีใจที่ มจร ได้มอบหมายให้ผู้แทนมาร่วมเป็นวิทยากร นับเป็นประโยชน์ต่อพระนวกะเป็นอย่างยิ่ง วัดไทยนอร์เวย์ จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 รวม 28 ปี เป็นวัดที่ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ถูกต้องตามกฏหมาย ได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พุทธศาสนามาโดยลำดับ และจัดกิจกรรมสำคัญ เช่น ประชุมสมัชชาสงฆ์ โครงการอุปสมบทเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดนร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นรุ่นที่ 7 การที่ มจร โดยผู้บริหารได้มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานในครั้งนี้ ร่วมถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตในประเทศ และหารือในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ โดยวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม  การได้รับโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจในพระนวกะหรือพระใหม่ที่อุปสมบทในโครงการ ที่สำคัญได้รับการต้อนรับดูแลปฏิสันถารอย่างอบอุ่นจากคณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาชาววัดไทยนอร์เวย์ และความเมตตาเป็นอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าอาวาส นับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยม ที่ได้มาร่วมเรียนรู้กับยอดพระธรรมทูตในต่างแดน ทำให้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธในต่างประเทศ ได้เห็นยอดอุบาสกอุบาสิกาซึ่งทุกๆท่านได้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ให้การอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจนมีผลประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และน่าสนใจ ที่สำคัญในปลายเดือนกันยายนนี้จะมีกิจกรรมสำคัญและเป็นความก้าวหน้าที่ที่ควรค่าแก่การอนุโมทนาและชื่นชมอย่างยิ่งที่วัดไทยนอร์เวย์ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ได้จับมือร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมและยกย่องคฤหัสถ์มากกว่า 200 ชีวิตที่วัดไทยนอร์เวย์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งและน่าติดตามอย่างยิ่งพระมหาประยูรกล่าวทิ้งท้าย