มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 “ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1”

3,395

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 “ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1”

เอกสารดาวน์โหลด :

1 บันทึกขอความร่วมมือแจ้งนิสิตส่งรายงานครั้งที่ 1
2 แจ้งให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑
3 ประกาศ การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี
4 ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕