มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเพื่อความเป็นสิริมงคล”

วันนี้(18ก.ย.62) เวลา 17.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ การนี้มีนิสิต 5 ประเทศ ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ตามทำเนียมแต่ละประเทศซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบมาคือ (1)พระนิสิตชาวปะโอ(2)พระนิสิตชาวไทยใหญ่(3)พระนิสิตเวียดนาม (มหายาน) (4)พระนิสิตภูฏาน(5) ไทย การสำคัญนี้พระเทพเวที,รศ.ดร. ได้กล่าวชื่นชมนิสิตจิตอาสา อนุกรรมการนิสิตหอพัก องค์กรนิสิต และอนุโมทนานิสิตทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ จากการรายงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบมาโดยลำดับถึงกิจกรรมต่างๆที่นิสิตได้ร่วมกันปฏิบัติมา ทั้งการทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย กิจกรรมจิตอาสา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อยากให้ช่วยกันทำดีต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการห่มผ้าหรือครองผ้าขอให้ช่วยกันรักษาศรัทธาของญาติโยมเพราะพระสงฆ์เราอยู่ได้ด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งการถวายความอุปถัมภ์เรื่องภัตตาหารเช้าและเพล รวมถึงการอื่นๆ การรักษาศรัทธาคือการประพฤติหรือปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย กติกาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การครองผ้าหรือห่มผ้าควรให้ความเคารพสถานที่ควรครองผ้าหรือห่มผ้าและแต่งกายให้เหมาะสมต้องเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ราชการและถือเป็นศาสนสถานทุกท่านต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญ ขอชื่นชมว่าการทำกิจกรรมด้วยการช่วยกันทำความสะอาดทั้งห้องพักบริเวณที่พักอาศัยหรือมหาวิทยาลัยถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีตามกิจวัตรของพระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้มีอีกมากอยากให้ช่วยกันปฏิบัติดังที่เคยปฏิบัติมาด้วยดีแล้ว เรื่องการทำวัตรสวดมนต์อยากให้มีการจัดวาระให้ชัดเจนให้นิสิตแต่ละประเทศมีส่วนร่วมตามทำเนียมแต่ละประเทศที่ได้ถือปฏิบัติสืบมาเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนานาชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ "จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"อีกทั้งเป็นการส่งเสริมลานธรรม ลานปัญญาแก่นิสิตด้วย

442