มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รก.เจ้าคณะภาค 6 เปิดสอบและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สอบนักธรรมชั้นตรีวันแรก

882

วันนี้ (7 ต.ค.2562) พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9)  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดสอบนักธรรมชั้นตรีและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสอบนักธรรมชั้นตรีวันแรก ณ สนามสอบอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และผู้ว่าการแขวง ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจด้วย นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา การสำคัญนี้มีพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเจ้าสำนักเรียน ร่วมถวายการต้อนรับโดยพร้อมเพียงกัน