มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน

1,796

* ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศด้านล่างนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ และส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ให้ถือตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ประกาศนิสิตขาดส่งเอกสารปฏิบัติศาสนกิจ