มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบทุนการศึกษา ของ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

2,702

122113

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุม A300 กองกิจการนิสิต
—————————————————–
พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
นายเกษม ประกอบดี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจนิสิต และ
พระครูพิมลสรกิจ นักจัดการงานทั่วไป
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ของ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
แก่ นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่1 ที่ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติผลการเรียนดีความประพฤติเยี่ยมได้ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
—————————————-
(หมายเหตุ ทุนนี้เป็นทุนที่ติดตัวมาจากระดับมัธยม เนื่องจาก นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้รับการประสานงานจากทางบริษัทให้ดำเนินการมอบทุน ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต จะได้ทำหนังสืออนุโมทนาขอบคุณบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า ต่อไป)
—————————————————————–

สำหรับโครงการทุนการศึกษา ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่ได้มอบให้เด็กและเยาวชนที่ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร

โครงการนี้ น้อง ๆ จะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับทุนการศึกษานับตั้งแต่ปี แรกที่เข้าโครงการทุนต่อเนื่องไป พร้อมส่งเสริม
เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนสาขาที่เหมาะสมกับทักษะ และความชอบของตัวเอง ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ โดยไม่เลือกว่าจะจบระดับอาชีวะหรืออุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนมีโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม และแนวทางการด าเนินชีวิตอันถูกต้องเพื่อให้มีความรับผิดขอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
3. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และเพียรพยายามที่จะคงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง และสามารถผสมผสานความกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมเมือง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

คุณสมบัตินักเรียนทุนต้องเป็นอย่างไร?
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้

– เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะสั้น 6 เดือน
– ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป
– มีฐานะยากจน และมีความประสงค์ที่จะศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถที่จะศึกษาได้เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป
– มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม (ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร / ต้องไม่วิวาททะเลาะเบาะแว้ง / ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือความผิดทางด้านอาชญากรรม)
– ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ที่มีจำนวนเงินมากกว่าเงินทุน การศึกษาที่บริษัทฯมอบให้ ในขณะที่รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ

ขอทุนใหม่ต้องทำอย่างไร?
การยื่นใบสมัคร
– ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริจาคทุนการศึกษาจากทางบริษัทฯแจ้งความจำนงต่ออาจารย์ประจำชั้น อาจารย์แนะแนว อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการของสถานศึกษาที่ต้นสังกัดอยู่ และให้ทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่เห็นสมควรได้รับทุน
– ผู้ขอรับทุนการศึกษา กรอกแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน “ใบขอรับบริจาคประเภททุนการศึกษา” ทั้ง 2 หน้า พร้อมแนบ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และรูปถ่ายพร้อมครอบครัว (ถ้ามี)
เขียนเรียงความเหตุผลในการขอรับทุนฯ
สำเนาผลการเรียน
สำเนาทะเบียนบ้าน
อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาบันทึกรับรองนักเรียนในการขอรับทุนการศึกษา
– ส่งแบบฟอร์ม และ หลักฐานต่างๆ พร้อมจดหมายนำจากสถานศึกษา ทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
ชั้น 9 อาคารธนภูมิ (บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
1550 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400