มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

296
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting
——————————————————————————————————————————————————
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร
โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นประธาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญต่างๆ เช่น การติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย และวางแผนในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผอ. กองกิจการนิสิต ได้เน้นย้ำกับ จนท. ในการยกระดับงานบริการต่างๆ ประกอบด้วย งานหอพักนิสิต และอื่นๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การจัดการด้านครุภัณฑ์ ให้มีการจำแนกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนรวม และส่วนบุคคลคือภายในห้องพัก ผู้พักอาศัยสามารถแจ้งรายการครุภัณฑ์ชำรุด ต่อ จนท.ประจำหอพักได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์ม และติดตามภาระงานด้านปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลวังน้อย อำนวยความสะดวกจุดบริการวัคซีนป้องกัน โควิด-19 แก่บุคลากรและนิสิต มจร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
——————————————————————————————————————————————————
Phramaha Prayoon Chotivaro, Director of the Student Affairs Division, is the chairman, the monthly meeting 1/2022 with important discussion issues such as the performance of duties under the responsibilities of the Student Affairs Division. and other duties assigned by the university and plan for the next operation.
The Director of the Student Affairs Division has emphasized to the officers in elevating various services, including student dormitory work, and others to be more convenient and faster and follow up on the workload of supporting medical staff from Wang Noi Hospital facilitate the service point for the COVID-19 vaccine for staff students of MCU.