มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรบรรยายแก่อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62”

594

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรบรรยายแก่อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62”

วันนี้ (10 พ.ค.2565) เวลา 13.00-14.00น. ที่อาคารหอฉันชั้น 4 มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เมตตาอาราธนาพระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะกับการพัฒนาองค์กร” แก่ ข้าราชการอัยการผู้ช่วย โดยมี นางกุสุมา เมฆเมฆา รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ มี พระธรรมวชิรมุนี วิ. เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เมตตาอบรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและมีผู้บริหารรรวมเป็นวิทยากร