มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖”

107
“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖”
วันนี้ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ห้อง A๓๐๐ อาคารเรียนรวม โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม พระมหาประยูร โชติวโร,ดร.รักษาการผู้อำนวยการกองกิจนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
การนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ การพิจารณากรอบงบประมาณและโครงการประจำไตรมาสที่ ๒ การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการพระธรรม(ทำ) ทำดีที่บ้าน โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาหอพัก โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมทั้งมีการทบทวนภาระงานต่างๆที่เป็นเรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ
ในส่วนของหอพักนิสิต เจ้าหน้าที่หอพักนิสิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือถึง ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ เรื่องการเสนอเพื่อให้พิจารณาซ่อมบำรุงลิฟท์หอพักนิสิตนานาชาติ A ที่มีการชำรุดตรวจทางพิจารณางบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อซ่อมบำรุงหอพักนิสิตเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้ง ๓ หอพัก และ การทบทวนการนำเสนอข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ทุกท่าน