มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”

129
“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”
วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น. ที่ห้องประชุม กองกิจการนิสิต A300 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนส่วนงานให้การต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ในรายวิชาพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (Buddhist and Social Work) โดยมีท่านอาจารย์ ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา
การนี้ ได้แนะนำส่วนงาน ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของส่วนงาน อาทิ งานหอพักนิสิต การเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยกับวัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนานิสิต การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย การต่อวีซ่า การประกันอุบัติเหตุ งานสุขภาวะนิสิต เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กล่าวอนุโมทนาชื่นชมนิสิตทุกท่าน ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา กองกิจการนิสิต รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ต้องขออนุโมทนาท่านอาจารย์ที่ได้พานิสิตเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานในวันนี้
Cr.ข้อมูล :พระมหาอโณทัย ภาพข่าว: พระพุทธพร