มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มจร พร้อมเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)

" มจร พร้อมเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)" วันนี้ (16ม.ค.2562) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

ผอ.กองกิจนิสิตประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

"ผอ.กองกิจนิสิตประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์" วันนี้ (9ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต…

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสา มจร

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสา มจร วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบุญบริจาคสิ่งของ เช่น -ข้าวสารอาหารแห้ง -มาม่า ปลากระป๋อง -เครื่องนุ่งห่ม…

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563” ระหว่างวันที่7-8 ม.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 (2561)

ขั้นตอนการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 1.จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 (กน.ปศ.09) https://bit.ly/2AJiBto 2.อัพโหลดส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 2 ผ่านระบบ https://bit.ly/2RquDSJ…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับแต่งตั้งเป็น "รองศาสตราจารย์" ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร และศิษยานุศิษย์ ขอกราบมุทิตายินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9)…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี 2561

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี 2561 ชื่นชมอนุโมทนา ย้ำโอกาสดีในการพัฒนาตน" วันนี้ (28ธ.ค.2561) เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธญา พระราชวรมุนี…