มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์ กับการสื่อสารสาธารณะ

549

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์ กับการสื่อสารสาธารณะ ”

วันนี้(17ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี ,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานอนุกรรมการฯ (ฝ่ายบรรพชิต) และ ทพ.ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ประธานอนุกรรมการฯ (ฝ่ายคฤหัสถ์) ได้ประชุมอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 เป็นครั้งแรก โดยมีอนุกรรมการฯจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง การนี้มีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับทราบคำสั่ง และให้ทุกฝ่ายได้แนะนำหน่วยงานและภาระกิจที่ดำเนินการ เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในอนาคต ร่วมถึงการทำความเข้าใจเรื่องสุขภาวะพระสงฆ์ และบทบาทพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของสังคม

พระมหาประยูร โชติวโร เปิดเผยว่า การได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้เห็นการสานพลังของทีมสื่อสารหน่วยงานต่างๆ ชุดความรู้และสื่อสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมถึงช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย นอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกในการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารสาธารณะสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์ ในการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี