มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม และร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาหอพักนิสิตร่วมกัน

445

“ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม และร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาหอพักนิสิตร่วมกัน”

วันนี้ (17 ม.ค.62) เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ประชุมอนุกรรมการหอพักฝ่ายนิสิต หอพักนิสิตนานาชาติ การประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจผู้นำนิสิตหอพัก รับฟังปัญหาและติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

นอกจากนี้ยังได้หารือการจัดกิจกรรมและพัฒนาหอพักนิสิตร่วมกัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล อาภากโร,ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตที่ได้มอบหมายไว้ รวมถึงนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตหอพัก การส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต

คณะอนุกรรมการหอพักนิสิต(ฝ่ายนิสิต)ทั้งหอพักนิสิตนานาชาติ และหอพักนิสิต A เป็นกลุ่มนิสิตที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานมหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจำอีกกลุ่มหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่หอพักนิสิตเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งไม่ใช่ช่วยงานหอพักนิสิตเท่านั้น แม้งานหรือกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ก็มักจะเสนอตัวหรืออาสาเข้ามาช่วยงานอยู่เป็นประจำ เป็นที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาอย่างยิ่งที่นิสิตมีจิตสาธารณะปฏิบัติตนเดินรอยตามวัฒนธรรมองค์กรนิสิตที่ดีที่บุรพาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ได้นำพานำปฏิบัติมา