มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562

491

“ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562”

วันที่(17ม.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมครั้งมีวาระสำคัญเพื่อนำข้อเสนอแนะจากการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและผลการประเมินการจัดโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา2560 ที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นประเด็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 การนี้ที่ประชุมได้เสนอวาระแต่งตั้่งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตชุดใหม่ด้วย