มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์

487

“ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์”

วันนี้ (17ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดกีฬาสีนิสิตคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหลังนั่นเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และคณะทำงานได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และที่ประชุมได้สรุปกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันจัดกีฬาสีนิสิตคฤหัสถ์ (ส่วนกลาง) โดยได้แบ่งนิสิตเป็น 2 สี คือ สีชมพู&สีเหลือ มีการจับฉลากสี และกำหนดประเภทของกีฬาที่จะทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิตรายงาน