มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก “พระมหามงคล ป.ธ.5” เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562

554

“สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก “พระมหามงคล ป.ธ.5″ เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562 แจ้งพร้อมทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยและนิสิต”

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ที่ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร มีการประชุมสภานิสิตฯ สมัยแรกเพื่อเลือกสมาชิกสภานิสิตสามัญเป็นประธานและรองประธานสภานิสิต การนี้พระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน

ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า #พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ป.ธ.5 นิสิตครุศาสตร์ ปี 3 วัดทวีการอนันต์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภานิสิต มจร ประจำปีการศึกษา 2562 ว่าที่ประธานสภานิสิตรูปใหม่ เคยเป็นรองประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 #สมัยพระนที โชติญาโณ (พึ่งทรัพย์) เป็นประธานสภานิสิต ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาพระนทีปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นที่ชื่นชม มีความก้าวหน้าไปในหลายเรื่อง ว่าที่ประธานสภานิสิต ถือว่าเป็นทีมเดียวกันมีประสบการณ์ตรง การได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้นำสภานิสิต มจร (ส่วนกลาง)จึงเป็นการสานงานต่อ ก่องานใหม่และร่วมทำงานกับเพื่อนทุกฝ่ายเพื่อสนองงานมหาวิทยาลัยและนิสิต

ผู้นำสภานิสิต มจร เป็นบทบาทที่สำคัญและเป็นเวทีที่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมให้นิสิตได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำนิสิตและเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์หรือตามนวลักษณ์ 9 ประการ คือ (1)ปฏิปทาน่าเลื่อมใส่ (2)ใฝ่รู้ใฝ่คิด (3)เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา (4)มีทักษะด้านภาษา (5)มีศรัทธาอุทิศตน (6) รู้จักเสียสละ (7)รู้เท่าทันสังคม (8)สั่งสมโลกทัศน์และ(9)พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธที่สำคัญเวทีผู้นำนิสิตเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เชื่อมั่นและศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อความเป็นพลเมืองคุณภาพตามบทบาทและหน้าที่ในอนาคต

#ขอบคุณท่านประธานรูปเก่า ถวายกำลังใจ #ประธานรูปใหม่เพื่อทำหน้าที่สานงานต่อก่องานใหม่เพื่อมหาวิทยาลัยและนิสิตต่อไป#

Cr.ภาพและขอบคุณ: Potomcu Koranan