มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

ตุลาคม 26, 2018

องอธิการบดี มจร แสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก…

“รองอธิการบดี มจร แสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 5” วันนี้(24 ต.ค.2561) เวลา 15.00 น. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร…