มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องอธิการบดี มจร แสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 5

348

“รองอธิการบดี มจร แสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 5”

วันนี้(24 ต.ค.2561) เวลา 15.00 น. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร แสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 5

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลดังกล่าวอยู่ในพระราชูปถัมภ์