มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 12, 2019

“ผอ.กองกิจการนิสิต…

วันนี้ (12ก.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์…

“กองกิจการนิสิต มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้อาจารย์ ดร.สมศักดิ์…

วันนี้ (12ก.ค.2562) ที่วัดนาคูโมทนามัย จังหวัดฉะเชิงเทรา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร…

“มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ภาคกลาง…

"มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ภาคกลาง พบนิสิตหวังช่วยสนองกิจการคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคม" ระหว่างวันที่ 10-11ก.ค.2562 ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี…