มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ภาคกลาง พบนิสิตหวังช่วยสนองกิจการคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคม”

1,011

“มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ภาคกลาง พบนิสิตหวังช่วยสนองกิจการคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคม”

ระหว่างวันที่ 10-11ก.ค.2562 ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศเป็นรายภาค จำนวน 1,428 รูปทั่วประเทศ และกำหนดจัดในแต่ละภาค ดังนี้

1.ภาคเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ 3-4 ก.ค.2562 ณ มจร วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 397 รูป

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ 5-6 ก.ค.2562 ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 514 รูป

3.ภาคกลาง จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ 10-11 ก.ค.2562 ณ มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 449 รูป

4.ภาคใต้  จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ 23 ก.ค.2562 ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 72 รูป

สำหรับการปฐมนิเทศประจำภาคกลางระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.2562 ซึ่งกิจกรรมวันแรกวันที่ 10 ก.ค.2562 เวลา 14.00 น. เป็นกิจกรรม “เตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคกลาง” การนี้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับและประชุมชี้แจงกลุ่มย่อยและแนวปฏิบัติในการแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย การนี้มีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรด้วย

 

ในวันที่ 2 (11 ก.ค.62) เป็นกิจกรรมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคกลาง” มีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคกลาง และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” การนี้มีพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนิสิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และสังคมเป็นอย่างยิ่ง

 

กิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “Mindset บัณฑิต มจร พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เมตตาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของบทบาทนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ยึดโยงกับการแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ความสำคัญท่านได้ชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานผ่านร้านกาแฟเด็กวัด การศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำงานหรือฝึกทำงานกับการศึกษา นับเป็นประโยชน์ต่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอย่างยิ่ง

หลังจากนั้นใน เวลา 14.30-16.00 น. เป็นกิจกรรมนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา6ด้าน คือ(1)การปกครอง(2) ศาสนศึกษา (3)ศึกษาสงเคราะห์ (4)สาธารณูปการ และ(6)สาธารณะสงเคราะห์ ซึ่งได้มีการแยกกลุ่มตามประเภทงาน และแยกกลุ่มย่อยรายจังหวัดตามส่วนงานจัดการศึกษาด้วยเพื่อร่วมเสนอประเด็นโครงการยุทธศาสตร์แต่ละด้านของแต่ละส่วนงานจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัด โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ผลการนำเสนอพบว่า นิสิตได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจมาก ประกอบกับการดำเนินรายการแบบมืออาชีพที่กระตุ้นให้นิสิตได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที ผลและประเด็นที่นำเสนอจึงเป็นที่น่าสนใจ และชวนให้ติดตามผลการประชุมของแต่ละกลุ่มย่อยเป็นอย่างยิ่ง

 

และในเวลา 16.00 น. กิจกรรมพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคกลาง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประธานคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธาน การนี้พระเดชพระคุณ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “นิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” โดยได้ชี้เห็นภาพรวมของแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โครงการหลักของมหาเถรสมาคม 14 โครงการ และแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี 2558 และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ว่ามีผลการดำเนินการก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์อย่างมาก โดยเฉพาะการได้มาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ดังนั้น การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที 65 จึงต้องให้ยึดโยงกับประเภทของงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน และโครงการ 13 โครงการของมหาเถรสมาคม หลังจากนั้น ได้เมตตามอบวุฒิบัตรให้กับนิสิตที่ผ่านการปฐมนิเทศนิสิตก่อนนออกปฏิบัติศาสนกิจ และรับฟังการประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติศาสนกิจ ของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง นำโดยพระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ ประธานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคกลาง กล่าวปิดการปฐมนิเทศ และนำบูชาพระรัตนตรัยตามลำดับ