มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 กลุ่มภาคกลาง

1,811
คำนำหน้าชื่อฉายา/นามสกุลคณะสังกัดหมายเหตุ
พระมหาพุทธิกรณ์พลวฑฺฒโนพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระพระบุญมาสติสมฺปนฺโนพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูสังฆรักษ์โชปียุตฺติโกพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูสัง​ฆ​รักษ์​ณพิชญ์​ญาณวีโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระนรพนธ์คุณวีโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระจามรกตคุโณพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระจิรพงศ์ชุติธมฺโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาประจักษ์คุตฺตธมฺโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระเทิดศักดิ์สนฺตมโนพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสุทธิศักดิ์ชาครธมฺโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระปลัดสิทธิวันท์กิตฺติภทฺรเมโธพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมรกตโชติปญฺโญพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระปลัดชุมพลอาภทฺธโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระจักรกฤษกุสลจิตฺโตพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระชนัตถ์ฉวิวณฺโณพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระชาตรีอธิปุญฺโญพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสาธรธมมวโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุชาติสุชาโตพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระอธิการศิริพงษ์โอภาโสพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาพิชัยเขมจาโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระภูมิภูริจิตฺโตพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระโผนพลญาโณพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระกฤษตญาสํวโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมจิตร์ธมฺมทินโนพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระณัฐพลคุณพโลพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระเอกฉัตรสติสมฺปนฺโนพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระณรงค์ปญญาพโลพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมุห์บุญช่วยฐานธมโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระทัศพรฐิตธมฺโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณเขมปญฺโญพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระอธิการอาคมอํสุธมฺโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูโสภณปัญญาวุธพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมพรติสฺสวโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระณัฐพลจนฺทวํโสพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุขมหาลาโภพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวรฉัตรศรีภักดีพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาบำรุงธมฺมเสฏฺโฐพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระคมสันต์สิริธมฺโมพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาฤทธิ์ชัยฐานจาโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาจิรายุทธ์สุทฺธิวิชฺโชพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระประสิทธิ์สิทฺธิปญฺโญพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระนนทชิตจารุวณฺโณพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระบุญมีอธิปญฺโญพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระกวีวัฒน์ฐานวทฺฒโนพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรภูวดลมุมทองพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระธนาคารโฆสกิตฺติโกพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระพิชญาณสุธมฺโมครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระศราวุธกลฺยาโณครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรจิรศักดิ์เชื้อคำฮดครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระวัฒนกรกิตฺติภทฺโทครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระลิขิตฐานิสฺสโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุพัฒน์​ปญฺญาวชิโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาบุญชอบจกฺกธมฺโมครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระคมศรคุณสโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรธนัทเทพภูชะธงครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระยุทธภูมิถาวโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสิริมงคลปิยมงฺคโลครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูปลัดธนผลณาญวฑฺฒโนครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสุขชัยสุขชโยครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระประยงค์รตนปญฺโญครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระปลัดธีรพันธ์ธีรปัญโญครุศาสตร์ส่วนกลาง
โจพระสุชาติฐานุตฺตโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรศุภโชคแววเพ็ชร์ครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมีชัยรัตนชโยครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระถิรวัฒน์อธิวฑฺฒโนครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาอาทิตย์สติสมฺปนฺโนครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาศรสมเด็จสจฺจฏฺฐายีครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระนทีโชติญาโณครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสัตยาอภิมงฺคโลครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระอนุพงษ์สิริปญฺโญครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระเจษฎากรอนาลโยครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระกรินทร์อาวุธปญฺโญครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระธรรมวุฒิธมฺมเมธีครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรสุวิทย์สุพรรณครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุรศักดิ์เตชปญฺโญครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรฐานกูลเอื้อเฟื้อครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระพงศกรฐานจารีครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสันติคมฺภีรเมธีครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรการุณชูสวัสดิ์ครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาณัฐนันต์ณฏฺฐวิญฺญูครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระพงษ์พัฒน์ปญฺญาวฑฺฒโนครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระสีไพวิสารโทครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวุฒิชัยพันคำภาครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระอภิเสกอภิปุณฺโณครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระอนุรักษ์อนุรกฺโขครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาศักดิ์ชัยปญฺญาวชิโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรสุรเชษฐ์เรืองกระโทกครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระ​ชัยวัฒน์​ฐิตพ​โล​ครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระจาตุรงค์ถาวโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรชาลีจันปลิวครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสุวีร์สุวณฺณรํสีครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุริยาปญฺญาวชิโรครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวรายุทธศักดิ์สูงครุศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรสมศักดิ์แว่นแก้วครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระธีรศักดิ์สิริรตโนมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระฐิติกรอภิวณฺโณมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาชนกานต์สิริปญฺโญมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูสมุห์วัชรพลปญฺญาพโลมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุริยาสิริปญโญมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระสายนัทธีปภสฺสโรมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุรจิตวชิรญาโณมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาณัฐวุฒิณฐฺวุฑฺฒิโกมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระณัฐพลธัมมโชโตมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาปิยพลปิยจิตฺโตมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระอรงกรณ์อภินนฺโทมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมบัติโกวิโทมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาธนูธนุปญฺโญมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระปลัดนิติพลอนุตฺตโรมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระหลงอิทฺญาโณมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระวรพงศ์คุณวีโรมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระปภูมิวรชโยมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรณรงค์ฤทธิ์ใจศรีมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระอนิรุตณฏฺฐิโกมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมุห์สมชายนนฺทิโกมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระยอดเกียรติชัยภพโอทาโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรพันธมิตรวงษ์จันทร์สังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรรัตนพลเกรียงไกรเลิศสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรศุภกรรู้สงวนตัวสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรไพศาลแซ่ตั้งสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระธีรวัจน์จิรกิตฺติสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระอมรเทพอมรธมฺโมสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวิทยาจีนประชาสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสุภัทรสุภทฺโทสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระเจษฎาพรสติสมฺปนฺโนสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรบดินทร์ชัยรักไทยสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระธงชัยชยธโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระคณิศรปภสฺสโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวชิรวิทย์มณฑาทิพย์สังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระชยพลอรุโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระเขมินท์เขมญาโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาเอกพลพลเมธีสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาเดชาเขมาภิรโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาธนากรจรณสมฺปนฺโนสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวรพงศ์สะอาดสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาเสาร์แก้วสุภวโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสมศักดิ์กิตฺยาคโมสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระไชยสิทธิ์กิตฺติปญฺโญสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวิวิธชัยแสงจันทร์สังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรขจรศักดิ์มณีสารสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมงคลคุณาทโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรชาญชัยเขื่อนคำสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาอนุพงษ์อุตฺตมปญฺโญสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรศุภชัยบุญมาสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรกฤษฎากรชัยจีนสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาเทวัญจนฺทโชโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาอนุวัฒน์ภทฺทจารีสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาศุภฤทธิ์ชุตินฺธโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระดำรงค์อภิชาโนสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาธงชัยชาตเมธีสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระธีรพันธ์ขีณมโลสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระรัตนพงษ์อาวุธปญฺโญสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระคณิศรคณิสฺสโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระอลงกรณ์กลฺญาโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาคมกริชสุภชโยสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระนนทวัฒน์ฐานวีโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรภูวนัยเผ่าภูรีสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรไตรภูมิมโนศิลป์สังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสุคนธ์สุทธิญาโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระวุฒิไกรวุฑฺฒิญาโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาพิชิตวรปญฺโญสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสุทธิศักดิ์ชยปาโลสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระธานินทร์อาภากโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระพัฒนะภูริวฑฺฒโกสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระณัฐพลอภินนโทสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาเทพพิทักษ์สุเมธโสสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรสุพจน์ศรีบุญมาสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระยศวินถาวโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรทนงศักดิ์ผองผายสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมนึกเขมิโยสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระกันตภณกนฺตจารีพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหามงคลกนฺตสิริสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระสมยศกนฺตสาโรสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาวิทยาอาภานนฺทีสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระครูนิรันตรวงศ์พุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหากิตติศักดิ์อนคฺฆเมธีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาณัชณฎฺฐมนฺตีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาสาวิตรถิรภูรีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาจักรกฤษณ์ฐิตสุธีสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
เจ้าอธิการมังกรจิรสุโภพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระสมพรฐานทินฺโนพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระวราวุฒิวรปญฺโญมนุษยศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระณรงค์ศักดิ์อนาลโยพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหามิ่งขวัญอธิปญฺโญสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระพระสุชีพสุธีโรพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระสมุห์อุปกงณ์อติชาโตพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระประเสริฐโชติธมฺโมพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
สามเณรฉัตรชัยยศอินทร์สังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
เจ้าอธิการทศกรอุชุจาโรพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระศักดิ์ชายสิริญาโณพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
สามเณรณรงค์เดชเสวตพยัคฆ์สังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระอธิการบุญส่งอุปสโมพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
สามเณรธนวัฒน์ดาวเรืองสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาไพเราะหิริธมฺโมพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระครูสังฆรักษ์ชินรัตน์อิทฺธิเตโชพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระอธิการสมปองสุวณฺโณพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
เจ้าอธิการสมหมายติกฺขปุญฺโญพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมนัสปภสฺสโรพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาโกมินทร์กิตฺติวรเมธีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาวิษณุโยธินจกฺกวโรสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหากฤษณะณฏฺฐกวีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระศุภชัยสุภชยธมฺโมมนุษยศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระนภนนท์ฐานุตฺตโรพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาทรงพลวิชฺชาธโรสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระขวัญเมืองรกฺขิตธมฺโมพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาเนติธรวฑฺฒนธารีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระสุวินัยสุวินโยครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระทวีจนฺทปญฺโญพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระสามารถวิสุทฺโธครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาเอกรักษ์ปญฺญาธารีสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระอธิการอรุณอรุโณพุทธศาสตร์วข. นครสวรรค์
สามเณรดุลยวัตแดงบุญเรืองสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาสมคิดสิริทสฺสีครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระภาณุเดชสุเมธโสครุศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระมหาสุรธัชสุรเมธีสังคมศาสตร์วข. นครสวรรค์
พระศักดิ์ชัยจิรสุโภพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาเมธาสิทธิ์ธมฺมเมธีสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาสมศักดิ์จตฺตมโลสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหากิตติภูมิสุรปญฺโญสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาเอกรัฐจิตฺตปญฺโญสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาอธิราชฐานิสฺสโรพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระครรชิตคนฺธสีโลครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหายุทธพงศ์กิตฺติวฑฺฒโกครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระธวัชชัยธีรงฺกุโรครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระธนาทิพย์ชินเมธีสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาธเนศจารุวํโสสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระธเนศวรธีรธมฺโมครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระอธิคุณสิรินฺธโรสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระระพีพันธ์รวิวณฺโณพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาสมเกียรติโชติปัญโญพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาวันชัยจิตฺตถิรธมฺโมสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระฉัตรชัยกลฺยาณธมฺโมครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระนิกรมหาปุญฺโญพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระจักรพันธ์เถี่ยนเหว่สังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระปราโมทย์ปริปุณโณครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระวิสิษฐวิสุทฺโธพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาชัยยศโชติปญฺโญครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาบรรพตกิตฺติปญฺโญพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระปลัดสมศักดิ์กตธมฺโมครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระศราวุธเพื๊อกเตื๊องพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาเทวินทร์วรปญฺโญพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระสุริยาสิริปญฺโญครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระเฉลิมอาภสฺสโรพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระวีรภัทรสุภาจาโรครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาวรกันต์นรุตฺตโมสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระมหาชนะชัยมงฺคโลครุศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระธนะพลวัฒน์วฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
สามเณรเอกภัทแสนพันธ์สังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระครูพิศิษฎ์สรการพุทธศาสตร์วส. พุทธโสธร
พระสมชายชยวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระพัฒน์พงษ์อุตฺตรวฑฺฒนสิริสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระปลัดวัชระธมฺมวชิโรสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระสุคนธ์ญาณวุโธสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระวีรสิษฐกมฺมสุทฺโธสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระวสันต์ติสฺสโรสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระอุกฤษอุทาโนสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระอธิการสุชาติปภสฺสโรสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระครูใบฎีกาประพันธ์สิริญาโณสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระมหาภูมินทร์จนฺทสาโรสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระอธิการเตชพัทธ์สนฺติกโรสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระศรัณย์ยติโกสังคมศาสตร์วส. ราชบุรี
พระสุเทพจิตฺตทนฺโตสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระอมรินทร์จิรวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระกิตติพงศ์พันธ์ฐิติธมฺโมสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระมหาประเสริฐอุตฺตมปญฺโญสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระนิติธรนิติสาโรสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระสงวนสุทฺธมโนสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระมหาณฐาภพจารุวณฺโณสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระมหานิรันดร์นิรนฺตโรสังคมศาสตร์วส. ระยอง
พระมหาอภิวัชร์อภิวชฺชโรสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระมหานิรุตญาณวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระฉลวยฉนฺทธมฺโมสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระทวีชัยพฺรหฺมปญฺโญสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระอธิการสุกสีสิริสกฺโกสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระใบฎีกาณรงค์ศักดิ์นริสฺสโรสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระสุทธิพงษ์ปญฺญาโภสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระบุญยิ่งกลฺยาณธมฺโมสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระอธิการอนุพงษ์อินฺทวํโสสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระเมธาเมหวณฺโณสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระอำนาจอคฺคธมฺโมสังคมศาสตร์วส. เพชรบุรี
พระเข็มเพชรอธิมุตฺโตสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระกฤตพลโกสโลสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระผจญญาณธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระอำนาจโชติวโรสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระวีรยุทธฐิตสีโลสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระสมุห์วิชัยวิชโยสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระอนุรักษ์อินฺทวีโรสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระสหรรษปญฺญาวโรสังคมศาสตร์นบ. ชลบุรี
พระครูวิมลญาณประสุตสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระกฤษดากรณ์กนฺตสีโลสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระพระโรจนินทร์จนฺทสโรสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระมหาวสันต์เตชธโรสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระประกิจเตชปญฺโญสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระอธิการวิวัฒน์สุขิโตสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระมนตรีปญฺญาวโรสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระปลัดประสพโชคสิริธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระใบฎีกาสุทธิพันธ์จารุวณฺโณสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระนพอนันต์อนาลโยสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระสมจิตต์จารุธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระมนตรีสุขิโตสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระครูสังฆรักษ์เอกรินทร์รตนสทฺโธสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระอัครเดชปิยสีโลสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระมหาสุริยาชยเมธีสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระมหาวารีเขมธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
นายประยุทธ์พิเศษสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระมหากิตติพงษ์ญาณเมธีสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระอธิการจำลองสมจิตฺโตสังคมศาสตร์นบ. จันทบุรี
พระครูประโชติสัทธาธิคุณสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระอธิการสมพรสมพโรสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระสมชัยอาสโภสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระสมสมัยกิตติปญฺโญสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระบัญชาสีลสุทฺโธสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระศุภสัญญาสุเมโธสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระอธิการทวีปุญฺญกาโมสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระอธิการสวัสดิ์ญาณธีโรสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระกรินทร์ฐิตธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระเทวาสุภเทโวสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระสุริยะฐานธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระวัฒนากิตฺติธโรสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระดุลยวิทย์พุทฺธสาโรสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระสมพงษ์สมณวํโสสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระมหาสุรัตน์คุณสาโรสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระวิเชียรปริสุทฺโธสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระพรศักดิ์ขนฺติธมฺโมสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระสมุห์บัณฑิตโกวิโทสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระจารึกจารุธมโมสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระอนวัชสิริธโรสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระครูถาวรสุวรรณโชติสังคมศาสตร์นบ. สระแก้ว
พระสงครามกุสลจิตฺโตสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระครูพิศาลอุทัยกิจสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระจงกิจสุภกิจฺโจสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระชโลมสุจิตฺโตสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระเทวาอตฺตธโรสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระปลัดวิชาญจนฺทสาโรสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระพิสิษฐ์สทฺธิจิตฺโตสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระศรายุทธขนฺติยุตฺโตสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระรัตชพงษ์รชตวํโสสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระสมุห์ตนุภัทรจินฺตามโยสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระอธิการอำนวยจิตฺตทนฺโตสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระอธิการสมชายเตชพโลสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระณัฐพงษ์ณฏฺฐวํโสสังคมศาสตร์วส. อุทัยธานี
พระอร่ามขนฺติโกพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระศริชัยสิริธมฺโมพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระสถิตย์กรณ์ชัยกตปุญฺโญพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระนัฐพงศ์นฏฺฐวํโสพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระมหาปรงสงค์อาทโรพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระสมนึกสุธมฺโมพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระเขมชาติจารุปญฺโญพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระบุญช่วยสุขกาโมพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระสมุห์ไพฑูรย์อธิโตพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระภานุพงษ์ปสนฺโณพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระสัญญาจนฺทธมฺโมพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระกล้าณรงค์ธีรญาโณพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระสุขใจสุจิตฺโตพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระชาติชายปญฺญาวโรพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระสมศักดิ์อชิโตพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระจักราฐานวโรพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
นายรุจิมภาสสงวนเชื้อพุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
นางสาวกัญญาพรสุทธิพันธ์พุทธศาสตร์หร. กาญจนบุรี
พระวีรวัฒน์จนฺทวณฺโณสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระมหาอนุสรณ์ปญฺญาวโรสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระตรีเนตรกิตฺติธีโรสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระมหาโอฬารปญฺญาวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
สามเณรกิตติชัยภู่พยนต์สังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระมหาณรงค์ศักดิ์สุทนฺโตสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระมหาวีระโชติโชติธีโรสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
สามเณรทวีทรัพย์สุโพธิ์สังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระสิทธิพัฒน์สิทฺธิปญฺโญสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระเรืองวิทย์อคฺคธมโมพุทธศาสตร์วข. อุบลฯ
พระมหาอุทิศอินฺทรตโนพุทธศาสตร์วข. บาลีศึกษาพุทธโฆส
พระสมบัติตปพโลพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมศักดิ์ธมฺมวโรพุทธศาสตร์ส่วนกลาง
สามเณรวุฒิชัยว่องเจริญครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระจิรศักดิ์จิรวฒฺฑโนครุศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมชายญาณิสฺสโรมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาสมศักดิ์อภิปญํโญมนุษยศาสตร์ส่วนกลาง
พระศักดิ์ดาสุชาโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระอธิการชลชาชยนฺโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูวิมลปทุมานุกูลสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระอภิชาธมฺมวโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสาธิตสนฺตจิตฺโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมุห์สุภฤกษ์ปญฺญาวุโธสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระไกรมาศปญฺญาวชิโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระปลัดขวัญชัยเขมรโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมพลยสชาโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมงคลสุมงฺคโลสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมนึกฐานวีโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระนิวัฒน์สนฺตจิตฺโตสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระศิริวัฒน์ปิยสีโลสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระใบฎีกาอิทธิพลกิตฺติสาโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสัญญาพทฺธญาโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูสังฆรักษ์อานนท์สุวณฺโณสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ฐานกโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ฐิตาจาโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระปลัดชัยรัตน์ปิยสีโลสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระมหาฉัตรจักรอุทิตวีโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระเศรษฐพงษ์ปญฺญาวชิโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระศิริชัยถ่อเย้าสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระบุญมาปภสฺสโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระใบฎีกาสุบินฐิตธมฺโมสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์อิทฺธิปญฺโญสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระอธิการชยุตเตชธมโมสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระกิตติคุณกิตฺติมงฺคโลสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระมหานิมิตรธมฺมาวุโธสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระธีระพลจิตฺตพโลสังคมศาสตร์วส. พุทธศรีปัญญาทวารวดี
พระอรุณเขมวีโรสังคมศาสตร์ส่วนกลาง
พระสมชายธิติธโรสังคมศาสตร์วส. พุทธโสธร