มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีการเรียนดี มีคุณธรรม ธำรงนวลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

865

เมื่อวันที่10ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มจร พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีการเรียนดี มีคุณธรรม ธำรงนวลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระมหายุงยุทธ์ ธีรธมฺโม ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมคำนำจตุปัจจัยรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ถวายแก่พระนิสิต ภิกษุณี และสามเณรี จำนวน 30 รูป/คน

ทั้งนี้ พระเดชพระคุณได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใจความว่า นิสิตพึงยึดมั่นในนวลักษณ์ 9 ประการ เพราะการเป็นนิสิตมหาจุฬาต้องมีคุณสมบัติของผู้นำทางจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ สิ่งสำคัญอีกประการคือ ต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สมดังวรรคทองของสตีฟ จ็อบ ที่กล่าวไว้ว่า stay hungry,stay foolish. ซึ่งหมายถึงความกระตือรือล้นในการเรียนยิ่งในยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ เเละเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการรู้ภาษามากกว่า 2 ภาษายิ่งเป็นสิ่งจำเป็น

พระเดชพระคุณได้เน้นย้ำว่า ศูนย์อาเซียนศึกษาและสถาบันภาษาในฐานะที่เป็นส่วนงานรับผิดชอบในขอบเขตวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและการสร้างองค์ความรู้ในประชาคมอาเซียนต้องเข้ามาร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มากขึ้น โดยมีกองกิจการนิสิตเป็นองค์กรเชื่อมกิจกรรมให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป