มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน

530

“กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน”

วันที่11 ก.ค.2561 ณ ห้อง 300 ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวมโซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯเป็นประธาน พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการกรรมการ และพระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการตรวจเบื้องต้น 4.43 อนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน มีท่านรองสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการฯนำทีม