มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561

428

“ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561”

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่4/2561 เพื่อติดตามและดำเนินงานตามนโยบายพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมทั้งเตรียมดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน วาระสำคัญการจัดทำแผนปฏิบัติการงาน ปีงบประมาณ2562 การเตรียมหลักฐานประกันที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการนิสิต การจัดทำworkflow ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย