มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน

442

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน”

เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต โซน A อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ “

การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล รอง ผอ.การสถาบันภาษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดกิจกรรม โดยมีพระสังคม กิตฺติญาโณ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต ต้นเรื่องที่สำคัญในการประสานจัดกิจกรรมครั้งนี้

การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากพระมหาสาธิต สาธิตโต ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบหมายให้ทีมวิทยากรคุณภาพ นำโดยนางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง และคณะ มาเป็นวิทยากร

นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมเชียร์ ชม โชว์ และแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ดูแลงระบบและปฏิบัติงานมีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น