มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แลกเปลี่ยนรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

605

“แลกเปลี่ยนรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ”

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2561 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ระบบ MIS บริหารงบประมาณซึ่งเป็นระบบ MIS มาจากการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องกับการคลังเริ่มต้นด้วยการงบประมาณเป็นหลัก เพื่อให้สามารถรายงานเปรียบเทียบได้กับรายงานการเงิน มีระบบย่อย ๆ 4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบการงบประมาณ และบริหารงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ และระบบการบัญชี

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินได้มอบหมายให้นางสาวชฎารัชน์ เกษรบัว นักวิชาการการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง ให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจาก 8 ส่วนงานประกอบด้วย (1) กองกิจการนิสิต (2) กองกลาง (3) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (4) ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล (5) ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ (6) ส่วนวางแผนและพัฒนาฯ สถาบันวิปัสสนาธุระ (7) คณะมนุษยศาสตร์ และ(8) หลักสูตรสันติศึกษา

ลักษณะกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ตามหลักการ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในประเด็นต่าง ๆใน 4 ระบบ คือ ระบบการงบประมาณ และบริหารงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ และระบบการบัญชี โดยเน้นและให้ความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับ การขอใช้งบประมาณ การตรวจสอบงบประมาณ ขั้นตอนการบันทึกขอใช้งบประมาณ การทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย สัญญายืมเงินทดรองจ่าย ขั้นตอนการทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย การทำหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย บันทึกการหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย และขั้นตอนการทำบันทึกหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย

นอกจากนั้นวิทยากรได้เปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาและเทคนิคในการปฏิบัติงาน แสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงข้อมูลข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานเพื่อขอคำแนะนำถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆในการแก้ปัญหา รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง

จากผลการประเมินการจัดกิจกรรม ที่ในฐานะประธานการต้อนรับและกล่าวปิดการจัดกิจกรรมได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สรุปผลการเข้าร่วมและรับการเติมเต็มประเด็นสำคัญเพิ่มเติมจากวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และเข้าใจระบบมากขึ้น และสามารถนำผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายสามารถสนองงานส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้

ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขออนุโมทนาและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งนางสาวลฎารัชณ์ เกษรบัว นักวิชาการการเงินและบัญชี วิทยากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ขออนุโมทนาและขอบคุณเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตทีมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้