มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา

377

12388015_10205409664421355_1680420635_nพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมคณะกรรมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๔๐๑ medical pharmaceutical industry อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

ในที่ประชุมได้กำหนดให้มีการสัมมนา ครั้งใหญ่ขึ้น ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการระดมความคิดจากนักวิชาการ นักการศึกษา คณะสงฆ์ในหนกลางและหนใต้ จำนวนกว่า ๓๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมสัมมนา.