มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยื่นเอกสารเข้าพักและรักษาสถานภาพการเข้าพักช่วงซัมเมอร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

326

ยื่นเอกสารเข้าพักช่วงซัมเมอร์และรักษาสถานภาพการเข้าพักช่วงซัมเมอร์(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาทำเรื่องคืนห้องพักและให้นิสิตหลักสูตรภาษาไทยที่ต้องการเข้าพักช่วงซัมเมอร์หรือรักษาสถานภาพการเข้าพักช่วงซัมเมอร์ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสัญญาช่วงซัมเมอร์ได้ที่หอพักนิสิต B โดยนิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.dorm.mcu.ac.th/?page_id=1833 และนิสิตที่ไม่ต้องการรักษาสถานภาพใดๆ ให้ทำเรื่องคืนห้องพักโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนห้องพัก และยื่นเอกสารได้ที่หอพักนิสิต B เช่นกัน โดยให้นิสิตดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2559 นี้ เท่านั้น
ทั้งนี้นิสิตที่พักเดิมที่จะยื่นต่อสัญญาจะต้องทำการประเมินหอพักออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะเช็คจากรหัสนิสิตที่นิสิตได้กรอกทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถทำแบบประเมินได้ที่http://www.dorm.mcu.ac.th/?page_id=1831

12068683_831056637020753_3518601290107269732_o