มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

561

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ดำเนินการจัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีหน่วยอบรมที่สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๒ หน่วย โดยได้กำหนดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน ซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดการดังนี้

12417776_992598270819099_2436187093174694699_n

 

 

 

 

 

กำหนดการบรรพชา 59 ล่าสุด