มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561”

1,111

“กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561”

 

วันนี้ (2 ก.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต กรรมการ และพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 เบื้องต้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 ที่ผ่าน กองกิจการนิสิต ได้คะแนนการตรวจประเมินเบื้องต้น 4.46 การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายเกษม ประกอบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่หอพักนิสิตให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่อไป ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  ขอขอบคุณ ชื่นชม และอนุโมทนากับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตทุกท่านที่ได้เตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินในครั้งนี้