มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ ผช.อธิการบดีฯ นำนิสิต มจร รับบิณฑบาตฉลองศรัทธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

701

“ ผช.อธิการบดีฯ นำนิสิต มจร รับบิณฑบาตฉลองศรัทธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

วันนี้(28มิ.ย.62)เวลา 06.00น.พระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาต ณ หอพระพุทธพิริมงคล ฉลองศรัทธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการประสานและนิมนต์จากผศ.ดร.ณัฐ แก้วสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา