มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 กลุ่มภาคเหนือ

2,328
คำนำหน้าชื่อฉายา/นามสกุลคณะสังกัดหมายเหตุ
พระสุริยันต์สนฺตจิตฺโตพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระมานพสาทโรพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระมหาสมพรขนฺติธโรพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระวัฒนาสิริวฑฺฒโนพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระวัชระวชิรญาโณพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระบุญลือธมฺมโชโตพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระฐกฤตธรณ์กิตฺติภทฺโทพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรอรรถเดชจันทรเวคินพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระอภิภูมหิสฺสโรพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระจคุพลฉนฺทสาโรพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระครูใบฎีกาชลธรญาณวิจิตฺตปญฺโญพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระอธิการสมพงษ์ฐานวีโรพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระปวิตรวชิรญาโณพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระทุนเหน่ธีรปญฺโญพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระอุทัยจนฺทวํโสพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรวิศรุตอินทนามพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระธีรานุสนธิ์ฉนฺทจารีครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระศิริมงคลสิริมงฺคลญาโณครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระณัฐภัทรณฏฺฐภทฺโทครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระมหาเวียงซางสนฺตมนสฺสิสฺโสครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระมหาสุรชัยสุรเมโธครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระธวัชชัยโกวิโทครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระรักข์ภิพัฒน์รตนวโรครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระอนุพันธ์ฐิตเมโธครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระจะแฮฐิตวิริโยครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระเจนวิทย์ญาณสํวโรครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระจายอธิปญฺโญครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระอนันท์อนุตฺตโรครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระสุทธิพงษ์ธมมโชโตครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระณัฐพงศ์ภูริปญฺโญครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระชูชาติฐิตโสภโณครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรรักชาติรุ่งเรืองห้วยแปครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรสมชาติมรดกบรรพตครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระโยธินโชติวโรครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระธวัชชัยสุจิตโตครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระสุพรรณชาตเมธีครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระหลงธมฺมวิริโยครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระทรงชัยอาภสฺสเมธีครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระมหาทัศน์สุวฑฺฒโนมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
PhraJorraninJaranintoมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระนภมณฑลนรินฺโทมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
PhraPaitoonYanaveeroมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระสิรศักดิ์สิริจนโฑมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรปรีชาเตชะพนาลัยมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรอัษฎาสวะกิจมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
ส.ณ.ธีรศักดิ์บุหงาสวรรค์มนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
phraAemuneevarathummoมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระกษมาสุภากาโรมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
สามเณรสมยศลิอาจมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระพุทธชัยพุทฺธญาโณมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
SamanaraSomboonSompongมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระมหาอภิวัฒน์วฑฺฒนญาโณสังคมศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระธัชชดลยติโกสังคมศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระศุภกิจอภินนฺโทมนุษยศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระพรชัยกุสลจิตฺโตครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระอิ่นคำจนฺทธมฺโมพุทธศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระนรินทร์สิริคุตฺโตสังคมศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระจิรพงษ์จิรวุฑฺฒนเมธีครุศาสตร์วข.เชียงใหม่
พระชนะกิจชยกิจฺโจพุทธศาสตร์วข.แพร่
พระอธิการณรงค์ญาณวีโรพุทธศาสตร์วข.แพร่
พระทศพลทสพโลครุศาสตร์วข.แพร่
พระมหาธีรนันท์มหาธีโรครุศาสตร์วข.แพร่
พระพงศกรอินทฺปญโญครุศาสตร์วข.แพร่
พระมนตรีภูริปญฺโญครุศาสตร์วข.แพร่
พระธรรมรัตน์รตนธมฺโมครุศาสตร์วข.แพร่
พระสราวุธวุฑฺฒิสโรครุศาสตร์วข.แพร่
พระพระกิตติพัฒน์สนฺตจิตโตครุศาสตร์วข.แพร่
พระชาติชายวรชาติโกครุศาสตร์วข.แพร่
พระคชาธรคเวสโกครุศาสตร์วข.แพร่
พระมงคลสุมงฺคโลครุศาสตร์วข.แพร่
พระสิทธิพงษ์กิตฺติวฑฺฒนเมธีครุศาสตร์วข.แพร่
พระวรเชษฐ์ปญฺญาวุโธสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระเจษฎากรมหาวีโรสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระเฉลิมศักดิ์ธีรวโรสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระวรวุฒิวรวุฑฺฒิเมธีสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระพงศกรยติโกสังคมศาสตร์วข.แพร่
เจ้าอธิการอาณัติปุญฺญาคโมสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระกำพลจิรตฺถิโกสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระอธิการสุเทพสุชาโตสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระจักรินจนฺทโชโตสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระจักรภัธปภสฺสโรสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระพิพัฒน์สุทฺธญาโณสังคมศาสตร์วข.แพร่
พระพระกฤตธีภากรอาภสฺสโรพุทธศาสตร์วข.พะเยา
พระธีรัชย์พิสิษฐ์ธมฺมภทฺทิยสุธีพุทธศาสตร์วข.พะเยา
พระเกษมสันต์กตธมฺโมพุทธศาสตร์วข.พะเยา
พระบุญยิ่งอคฺคธมฺโมพุทธศาสตร์วข.พะเยา
พระประวีว์โสภณปญฺโญพุทธศาสตร์วข.พะเยา
พระวีระพงษ์อานนฺโทพุทธศาสตร์วข.พะเยา
พระกิตติพงษ์กิตติเมธีครุศาสตร์วข.พะเยา
พระกิตติชัยกิตฺติเมธีครุศาสตร์วข.พะเยา
พระเกริกฤทธิ์กิตฺติปาลีครุศาสตร์วข.พะเยา
พระชณิตว์มาสชวนปญฺโญครุศาสตร์วข.พะเยา
พระธนาคมสิริมงฺคโลครุศาสตร์วข.พะเยา
พระอนุชากิตฺติธมฺมวาทีครุศาสตร์วข.พะเยา
พระกิตติพงษ์สิริวฒฺฑโนครุศาสตร์วข.พะเยา
พระมงคลชัยมหาวิริโญครุศาสตร์วข.พะเยา
พระจตุรงค์มหาวีโรสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระรุ่งเจริญกิตฺติปญฺโญสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระกิติศักดิ์สิริวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระอังศธรฐานวีโรสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระสุนันท์อิทฺธิเตโชสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระสุภกิจสุภทฺโทสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระมหาธวัชชัยสุปปฎิฐิตจารีสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระทวีกตธมฺโมสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระมหาภานุวัฒน์ภานุวฑฺฒนเมธีสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระสมพงษ์รตินฺธโรสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระบุญฤทธิ์ภูรญาโณสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระสมลักษณ์จนฺทวํโสสังคมศาสตร์วข.พะเยา
พระพงศพัศฐานวโรพุทธศาสตร์วส.ลำพูน
พระสอาดรตนวณฺโณพุทธศาสตร์วส.ลำพูน
พระนิพนธ์ฐานิสฺสโรพุทธศาสตร์วส.ลำพูน
พระคชภัคกตปุญโญพุทธศาสตร์วส.ลำพูน
พระวรเมธกนฺตสีโลครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระนัทธพงค์ชินวโรครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระไพศาลภูริปญฺโญครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระศรัณยูสิริเมโธครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระศุภกฤษปริปุณฺโณครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระฉัตรมงคลฉตฺตวโรครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระสมหวังวชิรญาโณครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระยุทธนาธีรปัญโญครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระวิชัยรวิวํโสมนุษยศาสตร์วส.ลำพูน
พระหลาวแดงรวิวํโสมนุษยศาสตร์วส.ลำพูน
พระชาญณรงค์อตฺตทนฺโตมนุษยศาสตร์วส.ลำพูน
พระพุฒินันท์ยสพโลสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระอาทิตย์อริยวังโสสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระหลวงเขมจารีสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระจอมเขมจิตฺโตสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระพิโรจน์สิริมงฺคโลสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระสถาพรสุริยาสกฺโกสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระวีระเทพอมรธมฺโมสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระพีรพัฒน์อาจารสมฺปนฺโนสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระอรรถพลอติพโลสังคมศาสตร์วส.ลำพูน
พระอนุพงศ์อิสฺสรญาโณครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระจะเซกนฺตสีโลครุศาสตร์วส.ลำพูน
พระปราโมทย์กิตฺติภทฺโทพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระยงศิลป์ยสินฺธโรพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระชัชวาลย์ถิรธมฺโมพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระสมุห์ณรงค์ฐิตสิริพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระพิลมจารุกิตฺติโกพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระจารึกถิรจิตฺโตพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระสุเทพฐานวิปุโลพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระสวัสดิ์กิตฺติปญฺโญพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมหาธเนตร์สุธมฺมวาทีพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระพรเทพอมโรพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระกิตติพงษ์อาภากโรพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระเรวุฒิเรวตฺโตพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระรังสรรค์ญาณสุทโธพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระพงษ์ศักดิ์ปิยสีโลพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระสำเนาสํวโรพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระพระครูอัมพวันโกศลปญฺญาวชิโรพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระประเสริฐถามิโมพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมานะชัยฐิตธมฺโมพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระศักดิ์สิทธิ์นริสฺสโรพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระครูอดุลธรรมสารโอภาโสพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระจักรินตปสีโลพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระบรรจงโฆสิตธมฺโมพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระอุทิศอริยวํโสพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมานพธมฺมกาโมพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระรณกรปทุมปุตฺโตครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระกิตติพงษ์สุขิโตครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระยุทธภูมิภูมิกุโลครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
สามเณรอรรฆย์ศิริผลครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมหาสราวุฒิรตนญาโณครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
สามเณรธันเทพสอนจิตรครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระอดิเรกปุญฺญนาโคครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
สามเณรชนัตถ์จางวางเหลืองครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมังกรจนฺทสุวณฺโณครุศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระพงศกรโพธิ์ดงมนุษยศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระประทีปคำพรวนมนุษยศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระเรวัตรกอบสาริกรรมมนุษยศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระอดิศักดิ์อยู่ครอบมนุษยศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระพัชรวงศกรวชิรวํโสสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระกฤชณภัทรกิตฺติธโรสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมหาภานุวัฒน์ธมฺมธีโรสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
สามเณรณัฐพัชร์ทิพย์โสตสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
สามเณรณัฐวัฒน์ทิพย์โสตสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระบัณฑิตนาคเสโนสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระนพพลอธิปญฺโญสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
สามเณรสุพรชัยสอนเจริญสังคมศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระมหาจักรกฤษณ์อินฺทสโรพุทธศาสตร์วส.น่าน
พระวรรธนะกตธมฺโมพุทธศาสตร์วส.น่าน
พระเทพศิลป์สิริธมฺโมพุทธศาสตร์วส.น่าน
พระมหาเทวินทะปญฺญาวโรพุทธศาสตร์วส.น่าน
พระมหาจรัลสิริธมฺโมพุทธศาสตร์วส.น่าน
พระมหายุทธชัยนนท์​ยุตฺตธมฺโม​พุทธศาสตร์วส.น่าน
พระศรีบุญรัน​สิริธมฺโมพุทธศาสตร์วส.น่าน
พระมหาวีรพลวีรพโลครุศาสตร์วส.น่าน
พระสิทธิพรสิริสิทฺธิวโรครุศาสตร์วส.น่าน
พระประพันธ์จิรวฑฺฒโนครุศาสตร์วส.น่าน
พระธนารัตน์สุวณฺณสิริครุศาสตร์วส.น่าน
พระมหากิตติธัชกิตฺติธโชสังคมศาสตร์วส.น่าน
พระศุภวัฒน์กิตฺติปญโญสังคมศาสตร์วส.น่าน
พระมหาวัชระวชิรญาโณสังคมศาสตร์วส.น่าน
สามเณรเดชาธรอินสองใจสังคมศาสตร์วส.น่าน
สามเณรรชานนท์ขัดศิริสังคมศาสตร์วส.น่าน
พระมหาวัชราพรโสพันธ์สังคมศาสตร์วส.น่าน
พระภรัณยูฐานสมฺปุณฺโณสังคมศาสตร์วส.น่าน
พระวรยุทธ์วรวฑฺฒโนครุศาสตร์วส.น่าน
พระเกรียงไกรอภินนฺโทพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระสุวัฒน์ชัยธีรปญฺโญพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระเพี๊ยะภทฺทธีโรพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระสมยศสุมงฺคโลพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระใบฎีกาชยาศิษฏ์สิทฺธิปญฺโญพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระสมบุญธมฺมวโรพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระสมชายญาณวโรพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระอานุภาพธมฺมานนฺโทพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระมงคลขันติโกพุทธศาสตร์วส.เชียงราย
พระใส่ฐิตวีริโยมนุษยศาสตร์วส.เชียงราย
พระณัฐกิตติ์ปริปุณฺโณสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระมนตรีเมธพนฺโธสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระณัฐพลธมฺมเตโชสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระยุทธกรสิริสุวณฺโณสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระสวัสดิ์ธมฺมวโรสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระภาณุวัฒน์ปุญญฺสมฺภโวสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระตาลแก้วพระตาลแก้ว อฺคคปญฺโญสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระไกรวิชญ์วชิรวํโสสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระวรวุฒิอาวุธปญฺโญสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระเกริกเกียรติรวิวํโสสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระนทีธมฺมเตโชสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระภานุวัฒน์สิริวฑฺฒโกสังคมศาสตร์วส.เชียงราย
พระปันแก้วอินฺทปญฺโญพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระบุญชูฐิตวิริโยพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
สามเณรไกรวินก๋องแก้วพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระนัฐพลอโนมปญฺโญพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระวุฒิฤทธิไกรวุฑฺฒิญาโณพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระเจตริน​สี​ล​ภู​สิ​โต​พุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระครูประจักษ์นพกิจปริปุณฺณสีโลพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระอนุภาพปริปุณฺโณพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระอธิการวีรพลเตชาธโรพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระณภัทรขนฺติวโรพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระกฤษดากิตฺตโสภโณพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระปฏิภาณญาณโสภโณพุทธศาสตร์วส.ลำปาง
พระธีรภัทรธีรภทฺโทสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระเนติพงษ์สุธีรเมธีสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระณัฐวุฒิณฎฐวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระประพันธ์ชุตินฺธโรสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
สามเณรยุทธพลจันทร์เลิศสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระนพรัตน์รตนเมธีสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระชิโนรสชินวํโสสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระรัฐพงษ์กุสลจิตฺโตสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระวิวัฒน์คมฺภีรปญฺโญสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระหลงถาวโรสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระสุธีฐานุตฺตโรสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระมงคลสุนฺทรเมธีสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระสุริยาฐิติญาโณสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระนิติพงษ์นิติวํโสสังคมศาสตร์วส.ลำปาง
พระมหาหาญกล้าคุณากโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระใหญ่อภินนฺโทพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสง่าฐานวีโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระพิทักษ์สนฺตมโนพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระประสารจกฺกธมฺโมพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระศราวุธอภินนฺโทพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระอธิการประคองจนฺทสาโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
เจ้าอธิการรังสรรค์โกสโลพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระนทัตฐิตเมธีพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระเกรียงไกรธมฺมโชโตพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระดุสิตธมฺมวโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระมนกมลกิตฺติญาโณพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระวุฒิภัทรจนฺทสาโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระธีรวัฒน์สุเมโธพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระไมตรีปุณฺณญาโณพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระทองใสสุขิโตพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระจตุพลกนฺตสีโลพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระแสงถิรโสภโณพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสำเนานริสฺสโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระอุดมกนฺตปญฺโญพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระครูปลัดวันชัยปภสฺสโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระอำนวยจตฺตมโลพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระมหาอุดมธมฺมธโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสิทธิโรจน์อาภทฺธโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระจีรศักดิ์ติกฺขวีโรพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระปลัดธนเดชสมจิตฺโตพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระอธิการสงค์จิรธมฺโมพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระเจริญฉนฺทกาโมพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสมศรีวิสุทฺโธพุทธศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระปรเมศร์ปวรธมฺโมสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสิทธิพงษ์ขนฺติวโรสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
สามเณรสุริยนต์ชัยนนท์สังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระมหาอภิสิทธิ์อรุโณสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระเดชากิตฺติปญฺโญสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระยรรยงค์ยสินฺโทสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระพงษ์พัฒน์ปญฺญาวโรสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระธรรมรงค์กตธมฺโมสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระศักดิ์ชัยอุตฺตมปญฺโญสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสมศักดิ์จนฺทสาโรสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระชัชวาลย์พฺรหฺมโชโตสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระคมชัยฐิตวิริโยสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระสมุห์ประสิทธิ์ภูริวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
สามเณรภูเบศวร์อุปพงค์สังคมศาสตร์วส.พ่อขุนผาเมือง
พระปวรวัฒน์ฐานิสฺสโรสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระสุริยาสุนฺทรปุตฺโตสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระประทุมอคฺคธมฺโมสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระธเนศสุเมโธสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระอนุรักษ์ธนปญฺโญสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระอธิการสมพงษ์วลฺลโภสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระสถิตย์สิริมฺงคโลสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระประเสริฐปฺญญาพโลสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระสมหมายอติภทฺโทสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระอธิการสุพัฒน์สุเมธโสสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระอธิการเชาวฤทธิ์ทตฺตมโนสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระอธิการวิเชียรปภสฺสโรสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระวีระรวิวํโสสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระชำนาญฐานิสสโรสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระเฉลิมพลขนฺติสาโรสังคมศาสตร์วส.พิจิตร
พระมหาวชิระสิริวชิโรสังคมศาสตร์นบ.ตาก
พระเทพปิยสีโลสังคมศาสตร์นบ.ตาก
พระอธิการไกรศรสุเมโธสังคมศาสตร์นบ.ตาก
พระอธิการเสด็จปฏิภาโณสังคมศาสตร์นบ.ตาก
พระรหัสมหิสฺสโรสังคมศาสตร์นบ.ตาก
พระอธิการอธิวัฒน์วรสทฺโธสังคมศาสตร์นบ.ตาก
พระทวีศักดิ์ธมฺมกิตฺติโกสังคมศาสตร์นบ.ตาก
เจ้าอธิการเพียรฐานสมฺปนฺโนสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระอธิการจักรพงษ์จกฺกวโรสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระอานนท์ยสินฺธโรพุทธศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระสังวาลย์สนฺติกโรสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระอธิการสุทินกิตติทินโนพุทธศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระกิตตินันท์สุเมโธสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระศราวุธอาภากโรสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระเอกสิทธิ์เขมิโยสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระครูโกวิทวชิรการอาริโยสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระอธิการสายทองภูริปญฺโญสังคมศาสตร์นบ.กำแพงเพชร
พระครูพิมลกิตติคุณกิตฺติโกพุทธศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระใบฎีกานพดลธีรปญฺโญพุทธศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระวุฒิพงศ์ฐิตสีโลพุทธศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอธิการบุญศรีจารุวณฺโณพุทธศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระเทียมมหาลาโภพุทธศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระประกิตสุทฺธิธมฺโมสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระสมุห์จำนงค์กิตฺติคุโณสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระขจรปภากโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอธิการสุเพ็ชรจตฺตมโลสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระจิระกตธมฺโมสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระเมธาขนฺติโกสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระใบฎีกาสมเกียรติอธิปุญฺโญสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระสมุห์บุญมีจนฺทาโภสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระวิทูนธ์ธมฺมพโลสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอธิการวงค์พันธ์สํวโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอนันต์เขมิโกสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระทวีศักดิ์สุเมโธสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอธิการสมชายฉินฺนาลโยสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระณัฐพลขนฺติพโลสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระวิสูตรอาภาธโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระบุญเจิดกนฺตธมฺโมสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระกิตติภพจนฺทสาโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระสุรินทร์คุตฺตธมฺโมสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระใบฎีกาชุมพลฐานุตฺตโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอานนท์อคฺคธมฺโมสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระธนกรกิตฺติวณฺโณสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระอธิการธนพรธมฺมปาโลสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระธเนตรจนฺทโชโตสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระวรเชษฐเตชธมฺโมสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระครูสมุห์วุฒิชัยจตฺตวโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระภานุภัทรฐานิสฺสโรสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระเกษมรติโกสังคมศาสตร์นบ.อุตรดิตรถ์
พระสมุห์อดุลย์ตปสีโลพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช
พระภูวนาถอรุณเมธีพุทธศาสตร์วส.พุทธชินราช

หมายเหตุ-:

  • นิสิตที่ยื่นคำร้องในระบบแล้ว แต่ติดศาสนกิจไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิศาสนกิจได้
  • ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตที่ต้นสังกัด (ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562)
  • เพื่อดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป