มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,082
คำนำหน้าชื่อฉายา/นามสกุลคณะสังกัดหมายเหตุ
พระพิเชษฐ์จนฺทมณฺฑโลพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระชัยวัฒน์​ชยวฑฺ​ฒโนสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระจรัญปญญาวุโธสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระอุทัยอุทโยสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหารัตนพลสุเมโธพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอาทิตย์จนฺทสาโรสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระพรเทพคั้นกวางพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระจักรพันธ์ธีรธมฺโมสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาผดุงศักดิ์มหาปญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาตั๋ณฑ์ฐวัฒน์ธมฺมธีโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระทนงลักษณ์วิสุทโธพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระพิจารณ์กตปุญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาธนพลขนฺติธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระไพบูลย์จิรวฑฺฒโนพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระประหยัดอาภาทโรสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูวิจิตรรัตนากรณ์สังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาสุพัฒน์สุปญฺโญสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระปิยะภัณ​ร์​ขนฺตธโรครุศาสตร์วข.หนองคาย
พระองอาจอาสโภสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาพฤทธ์พิรุฬห์รณญฺชยเมธีมนุษยศาสตร์วข.หนองคาย
พระศรัญพงค์ปิยสีโลพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระวสันต์วิสุทฺธสีโลสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระชิดณรงค์สิริวณฺโณครุศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูญาณปรีชาสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระสุภธิระสิริปญฺโญสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระรัศมีโกวิโทพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
สามเณรประจักษ์พันหล้าสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระกฤชวัฒน์ธีรปุญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาธีรพงษ์พฺรหฺมญาโณพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระชาญชัยปิยสีโลครุศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาฐิติวัสส์ฐิติวฑฺฒโนมนุษยศาสตร์วข.หนองคาย
พระเทพภิชาติปิยธมฺโมสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระอภิวุฒิภูริวฑฺฒโนครุศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูใบฎีกาอาทิตย์อุตฺตโมสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาแสนสุขสุจิณฺโณสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูโสมนัสบัณฑิตพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูภัทรสีลวัตรสุภทฺโทสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาอภิชาติสุทฺธิญาโณสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาเสกสรรค์ปญฺญาวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาสมโภชน์สิริปุญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระสุรนันทน์สุนฺทโรมนุษยศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหากำจรปิยวณฺโณพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาสุรสิทธิ์ปภสฺสโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหานันทวัฒน์นนฺทวโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอนุชาญาณธโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระธนาธิปชยธมฺโมมนุษยศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูโอภาสชัยรังษีพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอธิการโพธิ์จารุธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระชานสุภทฺโทพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระชัชวาลย์โชติธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระพรชัยพุทฺธสโรสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาปัญญาปุญฺญภาโคพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหานนทพรอานนฺโทพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระวิพบอธิปญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาพักตะวันโชติวโรสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาอรุณสุจิตฺโตพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระกฤษณุปัญญาวชิโรสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระอิทธิฤทธิ์จกฺกวโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระสุริยาจนฺทสโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอรรนพอคฺคปญฺโญสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระพลพิบูรณ์วรปญฺโญสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาพงศพัศอติโสภโณครุศาสตร์วข.หนองคาย
พระพระสมัยปัญญาธโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอนุชิตคุณวีโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาวีระยุทธวชิรธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระโชคชัยรตโนพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาฐิติภณฆ์โสธโนพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระศักดิ์นรินทร์สุภโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระเสกสรรผาสุโกพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระสุนทรจารุธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาวุฒินันท์รตนโชโตสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระศรัณญกมลภทฺทนงฺคโลพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาวีระวรปญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอรรถชัยอตฺถชโยพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูโพธิชยานุการสิริปญฺโญพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระอธิการกฤษณะวรธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระบุญฤทธิ์ปุญญสาโรพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาณัฐพงษ์สุทฺธิญาโณสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระมหาธีรพงษ์วชิรมโนสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูอินทวีรธรรมสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระครูจันทวนารักษ์พุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระนัฐชาถาวรธมฺโมพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระเกียรติศักดิ์กิตฺติโสภโณพุทธศาสตร์วข.หนองคาย
พระโยธินสิริปญฺโญสังคมศาสตร์วข.หนองคาย
พระไกรสิทธิ์จันทฺเมธีสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาศุภกิจธมฺโมพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระครูวินัยธรยุทธภูมิอินฺทวีโรพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระเสกสรรค์ถาวรจิตฺโตพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระหริรักษ์อริญชโยพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระภัทรโภคินฐิตสาโรพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาพีรยุทธปญฺญาวชิโรครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระบัณฑิตปภากโรพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระณรงค์ฤทธิ์ยตินฺธโรสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
สามเณรชัยภักพาลีสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาสานิตย์วชิรจิตฺโตพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาโกสนอตฺถจารีครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาณัฐพลฐิตเมโธมนุษยศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาวีระยุทธวีรยุทฺโธสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระจักรกฤษจนฺทรโชโตสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
สามเณรอำนาจแสนบุตรสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
สามเณรจามิกรสัจจาสังข์ครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
สามเณรศุภพลเนียงหนองคูสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
สามเณรจักรพันธ์ก้อมอ่อนมนุษยศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระธนากรกิตฺติฐาโนสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระกฤตเมธกิตฺตปญฺโญสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหากิตตินนท์กิตฺติวิญฺญูครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาศราวุธญาณกิตฺติครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระปรีชาปภาโสมนุษยศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระอธิการประยุทธถาวโรพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระอธิการประสันต์ปภากโรพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
สามเณรวสันต์หงอกชัยสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาพัลรพัดพลวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระนวพลพระนวพลถิรธมฺโมพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระเจตพลอินฺทปญฺโญสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระสุพิชฐพลชิตวิริโยครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระเจตรินสิรินฺธโรสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาเริงฤทธิ์ภทฺรมุนีพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระพงษ์ศักดิ์โสภณปญฺโญครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระชัยยาธมฺมสาโรครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระณัฐพลอภิชาโนครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหานภารัตน์นนทโกครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระทองจันทร์เขมจารีพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระธนาวุฒิวุฑฺฒิโกสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระศราวุฒรตนวณฺโณสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาวสันต์รตนชโยสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระประทักษ์ภูริปญฺโญพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระธนกรธนากโรสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระอธิการมีชัยสมฺปุณฺโณพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระจตุพรกวิวํโสสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหากิตติชัยกิตฺติชโยครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาณัฐพงษ์อานนฺทเมธีครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระสุทธิพงศ์สิริปุญฺโญครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระจิตสรานนท์จิตญาณเมธีสังคมศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระสำราญอติเมโธพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระประพันธ์สุเมโธครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระพงษ์ยศฐานิสฺสโรสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระศิขริณสํวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระวิริยะเตชปุญฺโญฺสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระแก๊กปิยสีโลสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาธีรวัฒน์กิตฺติภทฺโทมนุษยศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระวรวุฒิคุณวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระสุบินสุเมโธสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
ส.ณ.ชัยวัฒน์ฝีมือสารสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมานิตย์กนฺตสีโลสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระจักรพันธ์ขิปฺปาภิญฺโญครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระธนภูมิจารุวณฺณมนุษยศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอดิศักดิ์กตสาโรพุทธศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอดิศักดิ์กิตฺติญาโณพุทธศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระจิรสินเตชวโรสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอนุสรณ์อคฺคทีโปครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอนุสรณ์โชติปญฺโญสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระวุฒิศักดิ์อธิปญฺโญสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอาทิตย์อตฺตทีโปสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมานพอภินนฺโทสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาพีระพงษ์จิตฺตสํวโรพุทธศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอธิการพิเชษฐ์สีลสุทฺโธสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมิตรโสภณจิตฺโตมนุษยศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระเรียมธมฺมธีโรสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระเจษฎาสุจิตฺโตสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระขวัญชัยกนฺตปุญฺโญสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระครูวินัยธรมานะกตสาโรสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระนันทภพญาณวุฑฺโฒสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระสุเตียนปิยธมฺโมสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอนุมาตรกลฺยาณะมฺโมสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาธวัชชัยวชิรญาโณครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระวรจิตคุณสมฺปนฺโนสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาธีรพงศ์วชิรญาโณสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาทศพรปญฺญาสิริครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระจักกริชอุคฺคเตโชสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอธิการละม่อมอธิปญฺโญสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหากฤษฎาภูริญาโณครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาธนนชัยนนฺทเมธาวีครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระประเสริฐฐาวโรสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระมหาบุญโฮมสุเมธโสครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
สามเณรสรวิศจันทรผาครุศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระอภิชาติปุญญฺกาโมสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระเรวัฒน์ธีรวโรสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระอธิการสุรพงษ์วํสรีโรพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสมพงษ์จารุวโสครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระพรชัยสุตนฺติโกครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสุริยันต์อุตฺตโมครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระอภิสิทธิ์อภิวฑฺฒโนพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระมหาพิจิตรมหาวีโรพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระครูใบฎีกาธรรมวิทย์จิตตฺรตฺโนพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระมรกตปภาโสครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
สามเณรเมธาสิทธิ์บุตรีครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระประสิทธิ์วิชฺชาธโรพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระวีระโรจนญาโณพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระศักดาจิรธมฺโมสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระมหาปิญพนคุณวิญฺญูมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระตักอริโยครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระพระศรสวรรค์สิริมงฺคโลสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระเฉลียววิชโยสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระมหาเบญจาสิทฺธิเมธีมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสิทธิชัยกิตฺติญาโณมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสมนึกอินฺทปญฺโญสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระครูอุบลพัฒนบัณฑิตพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสมานถาวโรพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระศักดาขนฺติโสภโณพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระอธิการวิชาญปิยธม.โมพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสำเนียงพฺรหฺมสโรครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระมหาพรชัยปภสฺสรชโยมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระมหาอนุชาชยเมธีมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสมพงษ์สุทฺธจิตฺโตมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระนพรัตน์สุเมโธสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระธนัยกลฺยาณกิตฺติมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระกฤษฎารวิญาโณพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระปัญญาจกฺกวโรพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระบวรทัตชาคโรสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระดนัยฐานกโรสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระธีระพงษ์ปภสฺสโรสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระกิติพงษ์ญาณกิตฺติสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระเจตพลคุตฺตธมฺโมครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระปณพลคนฺธวํโสสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสมรักษ์ปฏิภาโณสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระพาพลญาโณพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระครูสังฆรักษ์มณีจนฺทโชโตพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระวิทยาพุทฺธวิริโยสังคมศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระครูสมุห์กิตติพงษ์อคฺควณฺโณพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระธนากาญจน์กนฺตธมฺโมพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระธเณษฐานุตฺตโรพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระวีระยุทธสุจิณฺโณครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระวรเพชรวชิรญาโณครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระสุริยาอภโยครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระกมลชัยคมฺภีรปญฺโญครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระอธิการวิรัตนรตนวณฺโณพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระณัทวุธฐานยุตฺโตมนุษยศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระประสารโชติปัญโญครุศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระธีระพงษ์โชติโกพุทธศาสตร์วข.อุบลราชธานี
พระอธิการไสวพุทฺธวโรสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระวราวุธวราวุโธพุทธศาสตร์วข.สุรินทร์
พระสราวุฒิปญญาภทรเมธีครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระแสงดาวสุตฺตธมฺโมสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระวีระพงษ์วิสุทฺโธสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระไพทูลย์รกฺขิตวํโสสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระภูวนนท์โสภณจิตฺโตสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระธรรมนูญโชติวํโสสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระธนวันต์ปภฺสสโรครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระพัฒนพงษ์อาทาโนสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรเกรียงไกรบุญมาสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระคำรณรติโกสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระเฉลยสุจิตฺโตสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรศตวรรษพรมจันทร์สังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระอดิศักดิ์อติสกฺโกสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระประสิทธิ์ปุญฺญาคโมสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระคำรนนิโรโตสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรอดิศักดิ์โพธิ์ภูมิสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระอมรธมฺมวโรสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระพิเชษฐสุทฺธจิตโตพุทธศาสตร์วข.สุรินทร์
พระมหาสงัดจนฺทโชโตครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระสุริยาโชติวณฺโณสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระจักรกฤษณ์กิตฺติโสภโณครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระอภิวันท์อภิวณฺโณสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระสมบูรณ์อินฺทวณฺโณสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรเจษฎาโพธิ์งามสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระอนุกูลจกฺกวโรสังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒโนครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระธีรศักดิ์ธีรปญฺโญครุศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรวัสพลเดือนขาวครุศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรสุมิตรศูนย์วงค์สังคมศาสตร์วข.สุรินทร์
พระประเศียรมหาวีโรครุศาสตร์วข.สุรินทร์
สามเณรอัจฉริยะสกุลงามครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระณัฐภัทรกิตฺติสาโรครุศาสตร์วข.สุรินทร์
พระมหาอภิสิทธิ์ฐิตสุโขครุศาสตร์วส.เลย
พระทรงกรตคมฺภีรปญฺโญสังคมศาสตร์วส.เลย
พระมหาศราวุธจิรวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส.เลย
พระมหาอัครวัฒน์อภิวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส.เลย
พระพิทักพงษ์รฺตนเมธีสังคมศาสตร์วส.เลย
พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ธมฺมรกฺขิโตสังคมศาสตร์วส.เลย
พระประเสริฐปภสฺสโรพุทธศาสตร์วส.เลย
พระณรงค์ฤทธิ์วิชิโตสังคมศาสตร์วส.เลย
สามเณรคณิศรพอค้ำสังคมศาสตร์วส.เลย
พระนิคมจิตฺตสุโขสังคมศาสตร์วส.เลย
พระมหาปราโมทย์ปญฺญาวชิโรครุศาสตร์วส.เลย
พระอิศราอติภทฺโทครุศาสตร์วส.เลย
พระณรงค์คุณธาโรพุทธศาสตร์วส.เลย
พระสมุห์บุญรวมขนฺติสาโรพุทธศาสตร์วส.เลย
พระสงบสุเมโธพุทธศาสตร์วส.เลย
พระครูลัฏฐิวันคุณากรพุทธศาสตร์วส.เลย
พระคำแสนกลฺยาณธมฺโมสังคมศาสตร์วส.เลย
พระมานะศักดิ์ธีรวํโสครุศาสตร์วส.เลย
พระมหารักศักดิ์ปญฺญาวุฑฺโฒครุศาสตร์วส.เลย
พระอุทัยอธิปญฺโญสังคมศาสตร์วส.เลย
พระศตวรรษอภินนฺโทสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระมหาวิชยานนท์วิชฺชยานนฺโทสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระมหากลทีป์ปญฺญาปทีโปครุศาสตร์วส.นครพนม
พระยศวีร์วิริโยสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระโกวิทย์มานิโตสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระดนุชาปญฺญาคาโมสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระณรงค์ขนฺติธมฺโมสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระธนฉัตรอิทฺธิญาโณสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระเพชรายุธญาณวชิโรสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระสมศักดิ์ยสินฺธโรพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระมหาสุทัศน์สุทสฺสโนสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระจิรายุทธจิรกุสโลสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระไพทูลปริสุตฺตโมสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระนักรบชวโนสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระทิวกรอาสโภพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระมหาปรัชญาธีรปญฺโญสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระเจริญเตชปญโญสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระวัฒนาโสภโณพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระมหาเจตพลอภิปญฺโญพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระมหาประกายปญฺญาวชิโรพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระนพรัตน์อภินนฺโทพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระประทีปปทีโปพุทธศาสตร์วส.นครพนม
สามเณรอมรเทพบุดดาพุทธศาสตร์วส.นครพนม
พระเดลินิวส์ธนปัญโญครุศาสตร์วส.นครพนม
พระสุทัศน์ฐานิโยครุศาสตร์วส.นครพนม
พระพงษ์ศักดิ์กลฺยาณธมฺโมสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระชัยยศพลวโรสังคมศาสตร์วส.นครพนม
สามเณรยอดนักสู้ราชัยสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระมหาประสิทธ์ชัยเตชธมฺโมสังคมศาสตร์วส.นครพนม
พระวิทยาปคุโณพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอธิการนิวัฒน์นิปโกพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระเกรียงไกรทีปธมโมพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอธิการสุขุมอรุโณพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอธิการไพทูลย์วิวิตฺโตพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระประจวบวิริโยพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระพันธ์ศักดิ์เขมจิตฺโตพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระสำฤทธิ์จารุธมฺโมพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระเสรีชัยอติชาโตพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระสุรพงษ์พุทฺธิสาโรพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระวสันต์นิติสาโรครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอธิการสำรวยชนาสโภพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอธิการซงคุเณสโกพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระมหาสราวุธปญฺญาวุโธครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระวันชนะปญฺญาวโรครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระกิตติศักดิ์กุสลจิตฺโตครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอนันต์กิตติ์สจฺจญาโณครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระชวกรปนาโทครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระวัชระถิรปุญฺโญสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระฉัตรชัยธิจิตฺโตครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระศุภรักษ์สญฺญโตสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระสุรกานต์ทีปธมฺโมครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
สามเณรทองหยิบพลอยน้ำเพชรครุศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระอนุรุจน์จนฺทาโภสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระธวัชชัยสิริวํโสสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระวนัชพรวรสทฺโทสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระใบฏีกาสมใจกุสลจิตฺโตพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระวีรพงษ์จารุวณฺโณพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระชัยนาทอิทฺธิเตโชพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระธีรพลณฏฺฐิโกพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระพิพัฒนพงษ์อินฺทวชิรเมธีพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระเดือมคุณวีโรพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระสมรักษ์สุทฺธิญาโณสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระธีรพลณฏฺฐิโกพุทธศาสตร์วส.บุรีรัมย์
พระธนะศักดิ์ธนปญฺโญสังคมศาสตร์วส.บุรีรัมย์
สามเณรกานต์ชนิตแอ้ชัยภูมิสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระอธิการชลทรกวิวํโสพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระอธิการวีรพงษ์ฐิตวตฺโตสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระพิชิตชัยปญฺญาวชิโรสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระเพชรสกลปญฺญาทีโปพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสมชายวิสุทฺธสีโลสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระบุญทิตย์เขมโกพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระนุวัติวฒฺฑนธมฺโมสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระวรุจน์กุลวฑฺฒโนสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระประสงค์ฐานธมฺโมพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระจิตกรชุติปญฺโญสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
สามเณรสิทธิชัยแหลมภู่สังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระอัครวัฒน์ญาณโสตฺถิโกพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสมุห์พรชัยรตนโชโตสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระเอกชัยฐิตวํโสสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสมรอินฺทโชโตพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสุวรรณ์วรญาโณสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระณัฐพลฐานทตฺโทพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระธีรศักดิ์ธีรญาโณสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระเด่นสุวณฺโณสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสมัยชาครธมฺโมสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระครูวิสิฐปัญญาวุฒิพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระศุภลักษณ์สนฺตกาโยพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระอธิการอิสระพงค์ธมฺมรโสสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสุจิตสติสัมปันโนพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระวรสิทธิ์ฐานากโรสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระศุภกรณ์ปภสฺสโรสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสมบัติสุภโรสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระชาญกนฺตสีโลพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระพนากรร์รตนโชโตสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระอธิการเสทือนอินฺทวณฺโณสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระสุนทรชัยขนฺติโกสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระบัวทองวิสุทฺโธสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระมหาสมพงษ์ปญฺญาวุฑฒิสังคมศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระชายชุมพลสุวฑฺฒนเมธีพุทธศาสตร์วส.ศรีสะเกษ
พระศราวุฒิพุทธสิริพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสิริโชติสิริปญฺโญพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระยุทธศิลปสุวณฺโณพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสำเนียงปิยธมฺโมพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระศราวุธสนฺตจิตฺโตสังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระครูจันทวรรณาภรณ์สังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการบุญมีสุทธิญาโณพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระกฤษดาสิริจนฺโทพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระบุญถิ่นปุญญฺพโลพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระนาทคุณวีโรสังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระนรายุทธฐิตมโนพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระใบฎีกาสมพงษ์อุตตโมพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการธนกิตต์ธนิสฺสโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระกิตติวัฒน์ฐิตสาโรสังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสถาพรถาวโรสังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการชยุตโชติวโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระวิชิตชุตินฺธโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสุชินฐิตคุโณพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการสมัยปภสฺสโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอุดมศักดิ์อินทโชโตพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระใบฏีกาวินัยจนฺทวํโสพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการภูวดลฐิตโสภโณพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสมุห์วิชาญปัญญาธโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระบุญมาจารุธมฺโมสังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระพิชิตภูริญาโณพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระปลัดคงศักดิ์คุณวณฺโตพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสามารถเตชธมโมพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการคงศักดิ์ขนฺติธมฺโมพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระธนายุทรชาคโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอธิการทองเขียนฐิตสาโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสุดสาครธมฺมวโรพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระจันดีขนฺติโกพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระสุระพงษ์สุรเตโชพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระบุญเกิดฐิติโกพุทธศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระอนันท์ลักษณ์อานนฺโทสังคมศาสตร์วส.ร้อยเอ็ด
พระชรัสปภาโสสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ
พระเพลิงธมฺมโชโตสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ
พระอดิเรกอติลาโภสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ
พระพัลลภอคฺคปญฺโญสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ
พระมนัสเขมิโยสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ
พระจำลองอาจิตฺตธมฺโมพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระอนันต์อุตฺตโรพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสมุห์สกัดสุวัณณะวะโรพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระประเสริฐฐิตาคโมพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสุขสันต์ฌานสุโภพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระมหาพุทธิศักดิ์ปญฺญาปชฺโชโตพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระอธิการมานิตมานิโตพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระณฐกรกนฺตธมฺโมพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระมหานพพลวรชโยพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสุนทรรตนวณฺโณพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระอธิภัทรกสฺสกปุตฺโตพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระพระธรรมรัตน์จิรวฑฺฒโนพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระครูสมุห์สุชาติสุชาโตพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระจำรัสปภากโรพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระจิระศักดิ์ปิยสีโลพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระทรงกรตฐิตปญโญพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระเสมอใจชาคโรพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระทวิชัยจรณธมฺโมพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระออมทรัพย์ปญฺญาทิตฺตตฺโตพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระอธิการวัชระพลคมฺภีรธมฺโมพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระอธิการณฤฤทธิ์สนฺตมโนพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสนธยาทินฺนวโรพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสนธยาสนฺตจิตฺโตพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสมานรติพฺธโธพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระลมกตชาตเมโธพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระเรืองเดชชุตินฺธโรพุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระคำสัน​ปิยธม​ฺ​โม​พุทธศาสตร์วส.มหาสารคาม
พระสมชายสิริปญฺโญสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระวิชาญจนฺทสาโรสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระศิราชัยโสภณสีโลสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
สามเณรพิพัฒน์ชาญมะดันสังคมศาสตร์วข.นครราชสีมา
พระธนชลกิตฺติสมฺปนฺโนพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระวราวุธวราวุโธสังคมศาสตร์หนองคาย
พระประพันธ์สุเมโธครุศาสตร์วข.ขอนแก่น
พระมหาทองสุขธมฺมสุนฺทโรพุทธศาสตร์วข.ขอนแก่น
เจ้าอธิการวิชัยวิชโยสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ
พระธีรพลรวิวณฺโณสังคมศาสตร์วส.ชัยภูมิ

หมายเหตุ-:

  • นิสิตที่ยื่นคำร้องในระบบแล้ว แต่ติดศาสนกิจไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิศาสนกิจได้
  • ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตที่ต้นสังกัด (ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562)
  • เพื่อดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป